2016/05/04

Fit Expo Poznań 2016

Fit Expo Poznań 2016

Nie­spełna trzy tygo­dnie, tyle czasu zostało do kolej­nej edy­cji tar­gów Fit Expo w Pozna­niu. Orga­ni­za­to­rzy jak zwy­kle przy­go­to­wali wiele atrak­cji dla zwie­dza­ją­cych, dla­tego nie może Cię tam zabrak­nąć!

Targi Fit Expo z mojej per­spek­tywy to zde­cy­do­wa­nie naj­więk­sze targi, jeśli cho­dzi o sprzęt spor­towy i potwier­dzają to rów­nież sami wystawcy. Masa prze­róż­nych maszyn i urzą­dzeń, z któ­rych każdy może sko­rzy­stać i dodat­kowo sze­reg tre­nin­gów orga­ni­zo­wa­nych przez firmy spra­wia, że jest to impreza wyjąt­kowo aktywna. Oprócz samego sprzętu nie bra­kuję rów­nież odzieży, odży­wek i suple­men­tów, czyli całej otoczki tre­nin­go­wej.
Fit Expo to nie tylko targi, to rów­nież szko­le­nia, kon­wen­cje fit­ness, kon­sul­ta­cje i porady. A to wszystko zor­ga­ni­zo­wane z myślą o pasjo­na­tach wsze­la­kiego wysiłku fizycz­nego, ale nie tylko. Fit Expo to rów­nież targi skie­ro­wane do wła­ści­cieli klu­bów fit­ness, siłowni, hoteli i ośrod­ków spor­to­wych, a także do wszyst­kich osób dzia­ła­ją­cych w branży na co dzień.
Są targi, są gwiazdy. Na tego­rocz­nym Fit Expo, będzie można spo­tkać m.in. takie oso­bi­sto­ści, jak Larissa Reis, zawo­dowa zawod­niczka IFBB Figure, czy cho­ciażby Szy­mona Ładę, Mistrza Świata w Kul­tu­ry­styce IFBB. Nie zabrak­nie rów­nież innych cie­ka­wych osób, nie tylko zawod­ni­ków spor­tów syl­wet­ko­wych.

Sprawdź relacje z ubiegłorocznej edycji!


Wię­cej infor­ma­cji na temat tar­gów znaj­dzie­ciesz TUTAJ

Zapo­wiada się cie­ka­wie, także do zoba­cze­nia!


0 komentarze:

Prześlij komentarz