2016/05/25

Just7gym, TechnoGym, Blackroll, czyli w skrócie o Fit-Expo 2016.

Just7gym, TechnoGym, Blackroll, czyli w skrócie o Fit-Expo 2016

Fit-Expo w Pozna­niu już za nami. Nie będę się tutaj roz­pi­sy­wał o tar­gach pod wzglę­dem ogól­nym, orga­ni­za­cja, atrak­cje itd. Sku­pie się raczej na tym, co naj­waż­niej­sze, czyli na samych wystaw­cach. A o któ­rych dokład­nie, pod­po­wie­dział już tytuł.


Just7gym, Tech­no­GymBlac­kroll, wybra­nie tych pro­du­cen­tów nie było przy­pad­kowe. Ich sprzęty pod róż­nymi wzglę­dami zacie­ka­wiły mnie naj­bar­dziej i każda z tych trzech firmy jest zupeł­nie inna pod wzglę­dem pro­duk­tów, jakie mają w sprze­daży.

Just7gym
Ojczy­sta marka od jakie­goś czasu pręż­nie dzia­ła­jąca w branży. Można ją spo­tkać prak­tycz­nie na wszyst­kich tar­gach orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce, a także za gra­nicą. Sprzęt, jaki mają w sprze­daży jest bar­dzo róż­no­rodny i raczej bliż­szy tre­nin­gom funk­cjo­nal­nym. To, co rzuca się w oczy w pierw­szej kolej­no­ści to jakość pro­duk­tów, która jest naprawdę bar­dzo fajna.

Tech­no­Gym
Jest to jedna z moich ulu­bio­nych firm, jeśli cho­dzi o sprzęt ten naj­bar­dziej poważny. Maszyny, ham­mery i cała grupa urzą­dzeń do tre­ningu tle­no­wego, to wszystko bar­dzo dobrej jako­ści, sta­wia markę na pozy­cji lidera w branży. Odwie­dza­jąc ich sto­isko w tym roku, przede wszyst­kim chcia­łem prze­te­sto­wał Skil­l­mill’a. I tutaj muszę przy­znać, rewe­la­cja. Tra­dy­cyjne bież­nie powinny zapaść się pod zie­mię. Czym jest Skil­l­mill w wiel­kim skró­cie? Jest to bież­nia nie­po­sia­da­jąca sil­nika, napę­dzamy ją my.
Blac­kroll
Wałki, wałki i jesz­cze raz wałki. Masaż, rege­ne­ra­cja, suk­ces, albo po pro­stu wyż­szy poziom rolo­wa­nia. Tak o sobie mówi ta marka i myślę, że mogę im przy­znać racje. W cza­sie tar­gów mia­łem oka­zje na szybko prze­te­sto­wać malutki, nie­po­zorny wałek do stóp. I przy­znam, że byłem zachwy­cony jak łatwo, choć z lek­kim bólem, można popra­wić swoją mobil­ność. Sprzęt, jaki mają w sprze­daży, mimo, że składa się głów­nie z wał­ków, to jed­nak jest bar­dzo róż­no­rodny.

Na koniec jeszcze kilka bardziej ogólnych zdjęć z Fit-Expo.


2 komentarze:

 1. świetny napisany post też kiedyś ćwiczyłam na takim czymś i polecam
  Zapraszam do wziącia udziału w Biegach dla twardzieli w Gdańsku 28 maja 2016 roku
  Zapowiada się niezapomniana przygoda.
  Uczestnicy będą wykonywali takie zadania, jak kandydaci na członków jednostek specjalnych. Zadania przygotowują byli żołnierze GROM-u oraz weteranami z Afganistanu.
  http://warriorsrun.com.pl/idea-biegu.html

  OdpowiedzUsuń