2016/05/19

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej w zwisie na drążku
               fot. bodyrock.tv

Przy­cią­ga­nie kolan do klatki pier­sio­wej w zwi­sie na drążku, ćwi­cze­nie, któ­rego nie powinno zabrak­nąć w naszym pla­nie tre­nin­go­wym na mię­śnie brzu­cha. Możemy wyko­nać je na dwa spo­soby, którą wer­sje Ty wybie­rasz?

Przy­cią­ga­nie kolan do klatki pier­sio­wej w zwi­sie z ang. Knee Raises, jedno z pod­sta­wo­wych ćwi­czeń na brzuch z uży­ciem drążka i przy oka­zji jedno z moich ulu­bio­nych. Możemy je wyko­nać na dwa spo­soby: pełne ruchy do mak­sy­mal­nego opusz­cze­nia nóg lub krót­kie spię­cia utrzy­mu­jące cią­głe napię­cie mię­śniowe z „buja­niem” tuło­wia.

Głów­nymi mię­śniami zaan­ga­żo­wa­nymi przy tym ćwi­cze­niu są oczy­wi­ście mię­śnie pro­ste brzu­cha, szcze­gól­nie ich dolna część. Mocno pra­cuj też skosy, cią­głe napię­cie pro­wa­dzi do ich wzmoc­nie­nia.

Spo­sób wyko­na­nia:

Nie ma tutaj nic skom­pli­ko­wa­nego. Ćwi­cze­nie jest bar­dzo pro­ste tech­nicz­nie. Polega na zawi­śnię­ciu na drążku, a to wbrew pozo­rom jest dużym wyzwa­niem dla naszego uchwytu. Następ­nie już tylko sku­piamy się na przy­cią­ga­niu kolan do klatki pier­sio­wej. Nogi powinny być złą­czone, a kolana ugięte do kąta pro­stego. Cały ruch odbywa się w sta­wie bio­dro­wym. Jeśli cho­dzi o dwie opcje tego ćwi­cze­nia, o któ­rych pisa­łem powy­żej, pierw­sza dedy­ko­wana jest raczej począt­ku­ją­cym. Druga zaś, wymaga wyczu­cia ruchu, ale to przyj­dzie z cza­sem…: )


0 komentarze:

Prześlij komentarz