2016/05/08

Trójmiejskie siłownie - Adrenaline Gym

Trójmiejskie siłownie - Adrenaline Gym


Adre­na­line Gym, siłow­nia w cen­trum gdań­skiego Wrzesz­cza. W pobliżu kilka innych klu­bów, a więc kon­ku­ren­cja duża. Jak na ich tle wypada dzi­siej­sza ofiara? Zapra­szam do testu.

Adre­na­line Gym to tak jak pisa­łem powy­żej, siłow­nia zlo­ka­li­zo­wana w cen­trum Wrzesz­cza. Co za tym idzie doje­dziemy tam bez pro­blemu każ­dym moż­li­wym środ­kiem trans­portu miej­skiego, także autem. Koszt mie­sięcz­nego kar­netu na siłow­nie to 149 zł, można też zdo­być go taniej, ale wpierw musimy zawrzeć z klu­bem umowę. Klub nie hono­ruje kart Mul­ti­sport. Aktualizacja: klub honoruje karty Multisport, lecz przy każdym wejściu musimy dopłacić 5 zł.
Aby dostać się na siłow­nie, musimy przejść przez całą halę bul­de­rin­gową (lub jak kto woli -wspi­nacz­kową) ulo­ko­waną w tym samym budynku. Po odbio­rze klu­czyka do szafki ponow­nie musimy przejść przez pół obiektu do szatni. Mało prak­tyczne, acz­kol­wiek też nie jakoś bar­dzo uciąż­liwe.

Szat­nia wypada tutaj cał­kiem pozy­tyw­nie. Duże pomiesz­cze­nie, sporo miej­sca i dość pojemne szafki to coś, czego w wielu innych klu­bach bra­kuję. Adre­na­line Gym w tej kwe­stii wyraź­nie łapie plusy.

Powierzch­nia tre­nin­gowa prze­cięt­nej wiel­kość, nie za duża, nie za mała, można by powie­dzieć, w sam raz. W pierw­szym rzę­dzie strefa car­dio. Bież­nie, orbi­treki, nawet ruchome schody, czyli wszystko to, w co powinna być wypo­sa­żona dobra siłow­nia. W kolej­nym rzę­dzie mamy oddzie­lony kawa­łek miej­sca, gdzie możemy się tro­chę roz­grzać, poroz­cią­gać, ewen­tu­al­nie po tre­ningu poćwi­czyć brzuch. Obok stoi brama i tym samym prze­cho­dzimy do sprzętu typowo tre­nin­go­wego. Tam, gdzie mamy wolne cię­żary powinno być naj­wię­cej miej­sca, w tym przy­padku, raczej jest odwrot­nie. Bra­ko­wało mi też więk­szych han­tli. Jeśli cho­dzi o maszyny, to nie ma ich jakoś spe­cjal­nie dużo, ale jest ich wię­cej niż w prze­cięt­nym klu­bie, a ich jakość jest cał­kiem ok.


Oprócz samej siłowni mamy do dys­po­zy­cji rów­nież sale wyło­żoną mate­ra­cami i drugą stwo­rzoną do tre­nin­gów funk­cjo­nalny, ale w bar­dzo okro­jo­nym tego słowa zna­cze­niu.
Podsumowując:

Sprzęt: 5

Szatnia: 5

Prysznice, toalety, czystość: 4,5

Klimat, obsługa: 4

Cena: 4

Ocena ogólna: 4,5 /6


2 komentarze: