2016/05/28

Trójmiejskie siłownie - Good Luck Club

Trójmiejskie siłownie - Good Luck Club

Squ­ash, sauny no i oczy­wi­ście siłow­nia, to wszystko znaj­dziemy w Good Luck Club. Dodat­kowo obiekt jest otwarty 24h/dobę, a jaki poziom pre­zen­tuje sama siłow­nia? O tym w dal­szej czę­ści wpisu.

Good Luck Club, siłow­nia znaj­du­jąca się tro­chę w ukry­ciu w dziel­nicy Jasień. Dojazd komu­ni­ka­cją miej­ska nie jest naj­lep­szy, jeśli nie jeste­śmy z oko­lic to pozo­staje nam prak­tycz­nie tylko auto. Na stro­nie nie ma cen­nika, za to jest infor­ma­cja, iż ceny kar­ne­tów zaczy­nają się od 69 zł. Niby nie dużo, ale słowo „od” nie wróży dobrze. Klub hono­ruje karty mul­ti­sport, ale przy każ­dym wej­ściu musimy dopła­cić 5 zł. Co ważne, to 5 zł na­dal należy do nas i możemy wyko­rzy­stać je kupu­jąc coś w recep­cji.

Sama recep­cja wypo­sa­żona jest dość dobrze, kupimy tam, cho­ciażby świeżo wyci­skane soki. Odpocz­niemy na wygod­nych sofach, a to wszystko wido­kiem na duże akwa­rium. Plusy zbiera rów­nież szat­nia. Przede wszyst­kim jest czy­sto, jest dużo miej­sca, a same szafki roz­mia­rem wypa­dają nie naj­go­rzej.Good Luck Club wypo­sa­żony jest w dwa kory do squ­asha i w wyso­kiej jako­ści strefę relaksu. Praw­do­po­dob­nie są to główne wabiki na klien­tów, ponie­waż sama siłow­nia szału nie robi…


Cała powierzch­nia tre­nin­gowa podzie­lona jest na dwie czę­ści na osob­nych pię­trach budynku. Prze­stronna strefa car­dio wypo­sa­żona jest wyłącz­nie w sprzęt marki Tech­no­Gym, co działa na plus dla klubu. Sama siłow­nia pre­zen­tuje się dużo gorzej. Po pierw­sze jest mała, po dru­gie sprzęt, mimo że jest dobrej firmy, to jed­nak nie­zbyt dobrze dobrany. Wolne cię­żary prak­tycz­nie nie ist­nieją. Dwa gryfy pro­ste i jeden łamany to zde­cy­do­wa­nie za mało, han­tle rów­nież nie powa­lają. To, co ude­rzyło mnie naj­bar­dziej to atmos­fera, sku­tecz­nie zabija chęci zro­bie­nia dobrego tre­ningu.


Podsumowując:

Sprzęt: 5,5 (ocene podbija squash i strefa relaksu)

Szatnia: 5

Prysznice, toalety, czystość: 4

Klimat, obsługa: 2

Cena: 4

Ocena ogólna: 4,1 /6


4 komentarze:

  1. siłownia z której widać burger king...nie chodziłabym do niej :D

    OdpowiedzUsuń
  2. absoutnie odradzam tą siłownie, miałam tam karnet i po czasie okazało sie jak trudno sie od nich uwolnic, obsługa okropna,atmosfera nie sprzyja ćwiczeniom, brak klimatyzacji, w lato koszmar, wybuchający piec, trening w czadzie i nawet przepraszam za usterki nie usłyszysz, strefa relaksu? to już totalna kpina, dwa leżaki i sauna parowa bez pary, ODRADZAM !

    OdpowiedzUsuń
  3. absoutnie odradzam tą siłownie, miałam tam karnet i po czasie okazało sie jak trudno sie od nich uwolnic, obsługa okropna,atmosfera nie sprzyja ćwiczeniom, brak klimatyzacji, w lato koszmar, wybuchający piec, trening w czadzie i nawet przepraszam za usterki nie usłyszysz, strefa relaksu? to już totalna kpina, dwa leżaki i sauna parowa bez pary, ODRADZAM !

    OdpowiedzUsuń