2016/05/02

Wyciskanie jednorącz hantla, leżąc na ławce płaskiej!

Wyciskanie jednorącz hantla leżąc na ławce płaskiej!

Wyci­ska­nie jed­no­rącz han­tla, leżąc na ławce pła­skiej, ćwi­cze­nie, o któ­rym można byłoby powie­dzieć, -naj­ciem­niej pod latar­nią. Każdy, gdzieś tam kie­dyś o nim pomy­ślał, ale mało kto wypró­bo­wał.

Wyci­ska­nie jed­no­rącz han­tla na ławce pła­skiej, z ang. One Arm Dumb­bell Bench Press. Ćwi­cze­nie widmo, raczej nie­spo­ty­kane, ale co się dzi­wić skora można użyć dwóch rąk i więk­szego cię­żaru przy oka­zji. Argu­ment nie głupi, z tym że należy pamię­tać, że nasze mię­śnie lubią się do pew­nych ćwi­czeń i cię­ża­rów przy­zwy­cza­jać. A to nie jest efekt pożą­dany. Dla­tego trzeba kom­bi­no­wać, cho­ciażby w taki spo­sób, jak dzi­siej­szy przy­kład.

Wyci­ska­nie jed­no­rącz jest ćwi­cze­niem, które w pierw­szej kolej­no­ści pole­cił­bym oso­bom chcą­cym roz­bu­do­wać śro­dek klatki pier­sio­wej. A także wszyst­kim, któ­rzy szu­kają nowych bodź­ców na tre­ningu. Więk­szy zakres ruchu i moc­niej­sze dopię­cie klatki pier­sio­wej niż przy zwy­kłym wyci­ska­niu, działa mocno na plus tego ćwi­cze­nia.
Spo­sób wyko­na­nia:

Leżąc na ławce pła­skiej, w jedną dłoń chwy­tamy han­tla i uno­simy go nad głowę. Drugą rękę opie­ramy o mied­nice, ławkę lub trzy­mamy w powie­trzu, jak nam naj­wy­god­niej. Dalej ćwi­cze­nie wygląda tak samo, jak to tra­dy­cyjne... 

Opusz­czamy rękę ku ziemi, po czym wyko­nu­jemy wyci­ska­nie, czyli uno­sze­nie han­tla mak­sy­mal­nie w górę. W związku z tym, że pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia nastę­puje prze­cią­że­nie tylko jed­nej połowy ciała, nasz cały tułów, brzuch i nogi powinny być nie­ustan­nie napięte.Zapraszam również do zakładki Atlas Ćwiczeń!

2 komentarze:

  1. Wystarczy położyć się na podłodze i już można dać duży ciężar.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ale minusem jest to, że nie ma pełnego zakresu ruchu

    OdpowiedzUsuń