2016/06/21

2016/06/19

2016/06/15

2016/06/14

2016/06/13

2016/06/12

2016/06/05

2016/06/01

Brooke Ence - galeria

Brooke Ence - galeria

Bro­oke Ence z jed­nej strony nor­malna dziew­czyna z sąsiedz­twa, zaś z dru­giej, maszyna do podno­sze­nia cię­ża­rów. Cross­fi­towa zawod­niczka na razie bez więk­szych osią­gnięć w tym spo­rcie, choć sam awans i udział w Cros­sFit Games na pozio­mie Elite już jest zwy­cię­stwem.