2016/06/01

Brooke Ence - galeria

Brooke Ence - galeria

Bro­oke Ence z jed­nej strony nor­malna dziew­czyna z sąsiedz­twa, zaś z dru­giej, maszyna do podno­sze­nia cię­ża­rów. Cross­fi­towa zawod­niczka na razie bez więk­szych osią­gnięć w tym spo­rcie, choć sam awans i udział w Cros­sFit Games na pozio­mie Elite już jest zwy­cię­stwem.


Zarówno Bro­oke, jak i inne zawod­niczki star­tu­jące w zawo­dach Cros­sFit Games udo­wad­niają, że płeć żeń­ska nie jest abso­lut­nie słaba. Co wię­cej, może być silna i jed­no­cze­śnie na­dal kobieca, co ponie­któ­rym nie mie­ści się w gło­wie. Świet­nym tego przy­kła­dem jest wła­śnie Bro­oke Ence i to do jej gale­rii w tym momen­cie zapra­szam!: )


Sprawdź też inne cie­kawe gale­rie!źr. zdj. i oficjalny profil Brooke Ence na Facebooku.

3 komentarze:

  1. Przecież siła jest kobietą więc nic dziwnego że jest maszyna jeśli mówimy o podnoszeniu ciężarów :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Przecież siła jest kobietą więc nic dziwnego że jest maszyna jeśli mówimy o podnoszeniu ciężarów :)

    OdpowiedzUsuń