2016/06/15

Ćwicz jak oni! Barki wg. Dextera Jacksona

Ćwicz jak oni! Barki wg. Dextera Jacksona

Dexter Jack­son i tre­ning bar­ków, krótko mówiąc, zapra­szam do kolej­nego wpisu z serii „Ćwicz jak oni!”

Pięć wpi­sów z podzia­łem na pięć dni tre­nin­gowych, na koniec tygo­dnia utwo­rzą gotowy plan tre­nin­gowy typu Split. Wszyst­kie tre­ningi znaj­dziesz pod TYM lin­kiem.
Dzień trzeci, tre­ning mię­śni nara­mien­nych. Dexter Jack­son zawsze miał przy­zwo­ite barki, dla­tego to wła­śnie jemu posta­no­wi­łem przyj­rzeć się bli­żej w tej kwe­stii. Na pierw­szy rzut oka plan dość tra­dy­cyjny, bez udziw­nień w ćwi­cze­niach, bez nad­zwy­czaj­nych ilość serii i powtó­rzeń. Mimo to dobrze daje w kość i faj­nie pom­puje! Lecimy z tym :)
Plan Tre­nin­gowy – 5-dniowy SPLIT.
Środa – Barki by Dexter Jack­son

-Uno­sze­nie ramion w bok z han­tlami (obu­rącz lub jed­no­rącz) / 4 s / 12, 12, 10, 10

-Uno­sze­nie sztangi (gryf łamany) w przód pod­chwy­tem/ 4 s / 12, 12, 10, 10
-Wyci­ska­nie sie­dząc w górę (na maszy­nie lub ham­me­rze) / 5 s / 12, 12, 10, 10, 15

-Odw­rotne roz­piętki sie­dząc na maszy­nie/ 4 s / 12, 12, 10, 10

-Uno­sze­nie ramion z w przód (po sko­sie) z han­tlami / 3 s / 15, 12, 10
-Szrugsy na maszy­nie (lub ze sztangą) / 4 s / 15, 15, 15, 15
-Szrugsy z han­tlami/ 4 s / 20, 20, 20, 15


Na koniec dwie uwagi:
-przy pierw­szym ćwi­cze­niu pole­cam jed­nak bar­dziej wer­sje jed­no­rącz, jest dokład­niej­sza.
-nato­miast z racji tego, że maszyny imi­tu­jące takie ćwi­cze­nia jak szrugsy w Pol­sce są rzadko spo­ty­kane (ja aku­rat mam do takiej dostęp!), dla­tego od sie­bie zastęp­czo poda­łem wer­sje ze sztangą.


0 komentarze:

Prześlij komentarz