2016/06/12

Ćwicz jak oni! Czyli tygodniowy plan treningowy od najlepszych!

Ćwicz jak oni! Czyli tygodniowy plan treningowy od najlepszych!


Kie­dyś głów­nym źró­dłem wie­dzy na temat tre­nin­gów były maga­zyny kul­tu­ry­styczne (Flex, Iron), które dziś już nie ist­nieją. To z nich kopio­wało się pierw­sze plany tre­nin­gowe, co dziś jest nie do pomy­śle­nia.

Dla­czego dziś coś takiego by nie prze­szło? Kie­dyś w gaze­tach publi­ko­wano głów­nie tre­ningi gwiazd kul­tu­ry­styki takich jak np. Ron­nie Cole­man czy Jay Cutler. Póź­niej ja i moi rówie­śnicy tymi pla­nami tre­ningowymi ćwi­czyliśmy. Krótko mówiąc, począt­ku­jący ćwi­czyli tymi samymi tre­ningami to goście star­tu­jący na Mr. Olym­pia. Co naj­lep­sze, chyba na złe nam to nie wyszło.
Od jutra do końca tygo­dnia na blogu poja­wiać się będą tre­ningi na poszcze­gólne par­tie mię­śniowe, któ­rymi ćwi­czyli kie­dyś naj­lepsi. Całość po tygo­dniu utwo­rzy pię­cio­dniowy tre­ning dzie­lony typu Split. Całość dedy­ko­wana będzie oso­bom śred­nio-zaawan­so­wa­nym i zaawan­so­wa­nym sta­żem. Już jutro pierw­szy tre­ning – klatka pier­siowa!
Ćwicz jak oni, ćwicz jak naj­lepsi!


0 komentarze:

Prześlij komentarz