2016/06/14

Ćwicz jak oni! Nogi wg. Tom'a Platz'a

Ćwicz jak oni! Nogi wg. Tom'a Platz'a

Tom Platz i tre­ning nóg, krótko mówiąc, zapra­szam do dru­giego wpisu z serii „Ćwicz jak oni!”

Pięć wpi­sów z podzia­łem na pięć dni tre­nin­go­wych, na koniec tygo­dnia utwo­rzą gotowy plan tre­nin­gowy typu Split. Wszyst­kie tre­ningi znaj­dziesz pod TYM lin­kiem.

Dzień drugi, czyli tre­ning nóg. Patro­nem wpisu został Tom Platz, gość, który lata temu zbu­do­wał zdu­mie­wa­jąco potężne i silne nogi. Jego plany tre­ningowe to czy­sty ogień, dla­tego poni­żej znaj­dziesz naj­lżej­szą wer­sję (pod wzglę­dem ilo­ści serii) jed­nego z takich tre­ningów. Ja dziś na siłowni mia­łem momenty, w któ­rych nogi zaczy­nały mi się ugi­nać, a więc jest naprawdę ostro. O jutrzej­szych zakwa­sach nawet nie chce myśleć…

Plan Tre­nin­gowy – 5-dniowy SPLIT.
Wto­rek – Nogi by Tom Platz
-Przy­siady ze sztangą trzy­maną na karku /8 serii /pow­tó­rze­nia 20, 15, 12, 10, 8, 8, 5, 3

-Wypy­cha­nie nóg na maszy­nie /5 s /15, 15, 15, 12, 12

-Pro­sto­wa­nie nóg na maszy­nie /5 s /20, 15, 15, 12, 12

-Ugi­na­nie nóg na maszy­nie leżąc /6 s /15, 15, 12, 12, 10, 10

-Spię­cia na palce sto­jąc z han­tlami w rękach /4 s /15, 15, 15, 15
-Spię­cia łydek sie­dząc na maszy­nie /4 s / 30, 25, 20, 15
Wczo­raj na treningu duży cię­żar i mało serii, dziś dużo serii i rów­nież sporo powtó­rzeń. Cie­kawe co przy­nie­sie jutrzej­szy tre­ning mię­śni nara­mien­nych? :)


0 komentarze:

Prześlij komentarz