2016/06/21

Ćwicz jak oni! Plecy wg. Kai'a Green'a

Ćwicz jak oni! Plecy wg. Kai'a Green'a

Kai Green i tre­ning ple­ców, krótko mówiąc, zapra­szam do ostat­niego wpisu z serii „Ćwicz jak oni!”

Pięć wpi­sów z podzia­łem na pięć dni tre­nin­go­wych, na koniec tygo­dnia utwo­rzą gotowy plan tre­ningowy typu Split. Wszyst­kie tre­ningi znaj­dziesz pod TYM lin­kiem.

Dzień piąty, tre­ning ple­ców. Potężne plecy Kai’a Green’a sku­tecz­nie prze­ko­nują, że to jego działka. Mimo wiel­kich roz­mia­rów mię­śni naj­szer­szych grzbietu, Kai sku­pia się raczej na więk­szych ilo­ściach powtó­rzeń, niż na cię­ża­rze. I nie trzeba być tutaj znawcą, żeby wie­dzieć, że serie po dwa­dzie­ścia powtó­rzeń w ćwi­cze­niach zło­żo­nych to istne zabój­stwo w pozy­tyw­nym tego słowa zna­cze­niu. O ile słowo „zabój­stwo” może w ogóle zna­czyć coś dobrego.

Plan tre­ningowy – 5-dniowy SPLIT.

Sobota – Plecy
-Ścią­ga­nie linki wyciągu gór­nego do klatki pier­sio­wej, nachwyt sze­roki /4 serie / powtó­rze­nia 20, 15, 15, 12

-Ścią­ga­nie linki wyciągu gór­nego do klatki pier­sio­wej, wąski chwyt /4 s / 20, 15, 15, 12


-Wio­sło­wa­nie sie­dząc z linką wyciągu dol­nego, wąski chwyt / 4 s / 20, 15, 15, 12

-Wio­sło­wa­nie han­tlem jed­no­rącz, leżąc brzu­chem na ławce sko­śnej w górę /4 s / 12, 12, 10, 10

-Mar­twy ciąg /4 s / 20, 20, 20, 20

To już jest koniec serii „Ćwicz jak oni”, całość utwo­rzyła Split z podzia­łem na pięć dni tre­nin­go­wych. Wszyst­kie tre­ningi znaj­dziesz pod lin­kiem, który umie­ści­łem na początku wpisu lub w bocz­nej zakładce „plany tre­ningowe”. Życzę owoc­nych tre­ningów i pozdra­wiam!


0 komentarze:

Prześlij komentarz