2016/07/29

See Bloggers 2016!

See Bloggers 2016!


Po raz kolejny w zacnym gro­nie opi­nio­twór­ców, spe­cja­li­stów, blo­ge­rów i vlo­ge­rów, krótko mówiąc See Blog­gers 2016! Two­rze­nie tre­ści w sieci, budo­wa­nie spo­łecz­no­ści czy zara­bia­nie. Te, a także inne tematy poru­szane pod­czas festi­walu, bez­cenna wie­dza tra­fiła pro­sto do naszych głów!
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym, See Blog­gers jest dla mnie inspi­ra­cją do zmian na blogu. Rok 2015 przy­niósł przede wszyst­kim zmiany wizu­alne i wize­run­kowe. Meta­mor­foza o 180 stopni była konieczna i jak się póź­niej oka­zało, bar­dzo opła­calna. Od dziś przez naj­bliż­szy czas będę sku­piał się na czyn­no­ściach, które może nie będą tak bar­dzo widoczne, ale za to mam nadzieję, przy­niosą wiele innych dobrych rze­czy. Wszystko to oczy­wi­ście dla Cie­bie, drogi czy­tel­niku, abyś czuł się tutaj po pro­stu dobrze!: )

Sprawdź również co pisałem nt. poprzedniego See Blog­gers 2015

zdupy

Z Maciejem #zdupy po wciąganiu kokainy. Tego dnia zapowiedziałem na Instagramie, "Treningu dziś nie będzie"!Wpis ten nie jest relacją z imprezy, to raczej forma podziękowania organizatorom za tworzenie czegoś tak szczególnego, jak #SeeBloggers. Dzięki!!!

2016/07/26

2016/07/21

2016/07/19

2016/07/12

2016/07/09

2016/07/04

2016/07/01