2016/07/09

Bez wymówek, bez względu na wszystko!

Bez wymówek, bez względu na wszystko!

Wiele osób nie radzi sobie z wymów­kami, ale to nie zna­czy, że wszy­scy. Na świe­cie jest spora grupa ludzi, która dobrze wie, czego chce. Wszel­kiego rodzaju wykręty równa z zie­mią.

Wymówka to poję­cie względne. Cza­sami może być naprawdę poważna, ale czę­ściej po pro­stu np. pada desz­cze, albo jest za gorąco. Gdy 25-let­nia Kry­stal Cantu (zdj. główne) rok temu ule­gła wypad­kowi, w któ­rym stra­ciła rękę, wielu z nas przy­godę ze spor­tem zakoń­czy­łoby wła­śnie w tym dniu.

Na szczę­ście w przy­padku tej dziew­czyny tak nie było. Nie­zwy­kle mocna psy­chika spra­wiła, iż zale­d­wie trzy tygo­dnie po wypadku Kri­stal wró­ciła do tre­nin­gów. Co cie­kawe jej obecne rekordy siłowe w poszcze­gól­nych ćwi­cze­niach, zaczęły prze­wyż­szać te sprzed wypadku!
Zobacz, jak ta młoda dziew­czyna radzi sobie z prze­ciw­no­ściami losu pod­czas tre­ningu. Zobacz, zatrzy­maj się na chwilę, zasta­nów i odpo­wiedz sobie na pyta­nie. Czy moje wymówki fak­tycz­nie są tak poważne, żeby odpu­ścić tre­ning? Czy to tylko leni­stwo?


0 komentarze:

Prześlij komentarz