2016/07/12

Franco Columbu - galeria zdjęć.

Franco Columbu - galeria zdjęć.

Franco Columbu za cza­sów szkol­nych trój­bo­ista, który po prze­pro­wadzce z Włoch do USA na poważ­nie wziął się za kul­tu­ry­stykę. Się­gał po naj­więk­sze tytuły w tym spo­rcie, m. in. wygry­wał zawody Mr. Olym­pia.

Franco Columbu zaraz po przy­je­ździe do USA poznał Arnolda Schwa­rze­neg­gera, byli i na­dal są naj­lep­szymi przy­ja­ciółmi. Tre­no­wali razem do zawo­dów Mr. Olym­pia, które zawsze wygry­wał Arnold, ale gdy ten tylko prze­stał star­to­wać, pierw­szy swój tytuł zdo­był Franco (1976), a po pię­ciu latach udało mu się to ponow­nie (1981). Oprócz Mr. Olym­pia, Columbu wygry­wał rów­nież takie zawody jak Mr. Europe, Mr World i Mr Uni­verse, wszystko w lata 70’ ubie­głego stu­le­cia.Franco i Arnold

Franco i Sylvester StalloneZdjęcie bodajże z ubiegłego roku (2015), Franco i Arnold po latach razem trenują w Gold's Gym w Venice /LA.

0 komentarze:

Prześlij komentarz