2016/07/04

Przysiady na jednej nodze z TRX

Przysiady na jednej nodze z TRX
            fot: stylecraze.com

Przy­siady na jed­nej nodze z TRX, ćwi­cze­nie, które odkry­łem nie­dawno i które powa­liło mnie na kolana! Świetny tre­ning nóg i poślad­ków. Panie będzie­cie zachwy­cone!


Przy­siady na jed­nej nodze z TRX, z ang. TRX sin­gle – leg squat. Wyglą­dają na banal­nie pro­ste, bo niby przy­siad na jed­nej nodze, ale jed­nak ręce poma­gają. Nic bar­dziej myl­nego, mimo pod­pory jaką dają nam pasy tre­ningowe (TRX), ćwi­cze­nie jest nie­zwy­kle cięż­kie fizycz­nie. Zara­zem jest też bar­dzo efek­tywne, bar­dzo mocno pra­cują tutaj mię­śnie czwo­ro­głowe ud, a także pośladki.

Mimo że przy­siady nie są mi obce i wyko­nuje je regu­lar­nie, to jed­nak po wyko­na­niu tego ćwi­cze­nia myśla­łem, że uda mi eks­plo­dują, a dnia następ­nego wszystko prze­nio­sło się na pośladki w postaci zakwa­sów. Co cie­kawe, wyko­na­łem zale­d­wie cztery serie tego ćwi­cze­nia w licz­bie powtó­rzeń: 15, 12, 10, 8 na każdą nogę!
Spo­sób wyko­na­nia:

Jeśli cho­dzi o naszą odle­głość od pasów tre­nin­go­wych, to ciężko jest tutaj coś kon­kret­niej napi­sać. Rączki TRX’a powinny zwi­sać na wyso­ko­ści około 0,5 metra od ziemi, a my powin­ni­śmy znaj­do­wać się mniej wię­cej w odle­gło­ści 2 metrów od nich. Gdy chwy­cimy TRX’a, ten powi­nien utwo­rzyć kąt 45 stopni wzglę­dem ziemi jak na powyż­szym zdję­ciu.

Prze­cho­dząc już do samego wyko­na­nia ćwi­cze­nia. Chwyt rączek może być dowolny (nachwyt, młot­kowy, pod­chwyt). Jedną nogę pro­stu­jemy w kola­nie i uno­simy nad zie­mię, wystar­czy kilka cen­ty­me­trów. To, co ważne, przez cała serie pil­nu­jemy, aby nie doty­kała ona podłoża. Druga pra­cująca noga wyko­nuje przy­siad do samej ziemi. Ręce trzy­ma­jące TRX cały czas kon­tro­lują, jego naprę­że­nie i jed­no­cze­śnie poma­gają mię­śniom nóg i poślad­ków wró­cić do pozy­cji wyj­ścio­wej. Teore­tycz­nie nic skom­pli­ko­wa­nego, pyta­nie, czy nasze nogi to udźwi­gną? :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz