2016/08/18

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Brazier - galeria zdjęć!

Andreia Bra­zier, wybra­nie wła­śnie jej do gale­rii zdjęć w tym mie­siącu nie było przy­pad­kowe. Oprócz osią­gnięć w spor­tach syl­wet­ko­wych prze­ma­wia za nią rów­nież wizyta na zbli­ża­ją­cych się paździer­ni­ko­wych tar­gach FIWE w War­sza­wie.


Andreia Bra­zier posta­no­wiła zadbać o swoje zdro­wie i wygląd, mając zale­d­wie czter­na­ście lat. Wcie­liła w życie tre­ning siłowy i zaczęła kom­bi­no­wać z odży­wia­niem. Jak sama mówi, sto­so­wała różne diety i spraw­dzała co na nią działa, a co nie. Póź­niej już tylko udo­sko­na­lała swoją wie­dzę i wytrwale dążyła do celu. W 2012 roku speł­niła marze­nia zdo­by­wa­jąc tytuł WBFF Fit­ness World Cham­pion. Nie osia­dła na lau­rach, przez kolejne trzy lata nikt nie zdo­łał ode­brać jej mistrzo­stwa. Dzięki trium­fowi przez cztery lata z rządu, została okrzyk­nięta Kró­lową świata Fit­ness.
Sprawdź rów­nież gale­rie zdjęć innych cie­ka­wych osób!
Przy­bić piątkę Andreii będzie­cie mogli już za nie­spełna dwa mie­siące w War­sza­wie, a tym cza­sem zapra­szam do gale­rii.


źr. zdj. i oficjalny profil Andreii Brazier na Facebook


2 komentarze:

  1. Strasznie mi się nie podoba jej figura :(
    http://fashionable.com.pl/

    OdpowiedzUsuń
  2. Mam podobnie, choć sam do końca nie jestem pewien co jest nie tak. Inne dziewczyny z tej kategorii, jakby były zgrabniejsze chyba ;)

    OdpowiedzUsuń