2016/08/21

Igrzyska na sterydach? Rio dobiega końca.

Igrzyska na sterydach? Rio dobiega końca.


Igrzy­ska w Rio de Jane­iro dobie­gają końca. MKOL wyła­puje sto­so­wa­nie dopingu jesz­cze przed imprezą, a także w trak­cie jej trwa­nia. Mimo wszystko kon­tro­wer­sji nie bra­kuję.

Patrząc na fina­łowy bieg na 800 metrów kobiet, nasuwa się pyta­nie. Czy kon­trole dopin­gowe to nie za mało?

„Kole­żanki mają bar­dzo wysoki poziom testo­ste­ronu, zbli­żony do męskiego. (…) Seme­nya jest w tym sezo­nie nie do pobi­cia i jeżeli wła­dze świa­to­wej fede­ra­cji lek­ko­atle­tycz­nej nic z tym nie zro­bią, nie przy­wrócą dopusz­czal­nego limitu testo­ste­ronu we krwi, to wciąż będzie nie do poko­na­nia” -Joanna Jóź­wik.
Igrzy­ska w Rio bez rosyj­skich atle­tów poka­zały, że ste­rydy w tak nie­zwy­kłych zawo­dach będą wykry­wane jesz­cze przed imprezą i co naj­waż­niej­sze nie będą tole­ro­wane. W trak­cie trwa­nia IO kon­trole rów­nież są nie­zbędne, o czym prze­ko­nali się pol­scy cię­ża­rowcy. Dyskwa­li­fi­ka­cja braci Zie­liń­skich była dla nas smutna, ale nie­stety słuszna. Tłu­ma­cze­nia, że „może mi dosypali do odżywek” do mnie nie prze­ma­wiają.

Wra­ca­jąc do wypo­wie­dzi Joanny Jóź­wik, brak ogra­ni­czeń poziomu testo­ste­ronu w krwi to z mojego punktu widze­nia, jakieś nie­po­ro­zu­mie­nie. Jeśli cho­dzi o cię­ża­row­ców, nie chce nikogo oskar­żać, ale tam praw­do­po­dob­nie wszy­scy są po dopingu (jednak zabrzmiało, jak oskarżenie). Z tym że przy­naj­mniej tego nie widać na pierw­szy rzut oka. W przy­padku bie­ga­czek z powyż­szego zdję­cia jest zupeł­nie ina­czej. Odpo­wied­nio wcze­sne odło­że­nie ste­ry­dów pozwala unik­nąć zde­ma­sko­wa­nia ich na testach. Tylko że nie da się ukryć tego w wyglą­dzie. Syl­wetki potężne jak u męż­czyzn, męskie rysy twa­rzy i wysoki poziom testo­ste­ronu we krwi to wszystko zasługa dopingu. Pyta­nie, czy MKOL zro­bił wszystko co mógł, aby zapew­nić spor­tow­com zdrową rywa­li­za­cję na rów­nym pozio­mie? Według mnie nie, a co Wy sądzi­cie?


0 komentarze:

Prześlij komentarz