2016/08/14

Uginanie ramion z TRX

Uginanie ramion z TRX


Ugi­na­nie ramion z taśmami tre­ningowymi typu TRX to jedno z pod­sta­wo­wych ćwi­czeń z tym przy­rzą­dem. Niech bicepsy ogar­nie ogień, bo to wła­śnie one będą tre­no­wane!

Ugi­na­nie ramion z TRX, z ang. Biceps Curl TRX, to ćwi­cze­nie anga­żu­jące do pracy przede wszyst­kim mię­śnie dwu­głowe ramion, potocz­nie mówiąc, bicepsy. Oprócz tego nieco drob­niej­szy wysi­łek przy­pada rów­nież na mię­śnie ramienne i pro­mie­niowo-ramienne. Jeśli tre­ning z psami tre­ningowymi (TRX) trak­tu­jemy, jako doda­tek do tre­ningu siło­wego z wol­nymi cię­ża­rami, to pole­cam wyko­ny­wać to ćwi­cze­nie po tre­ningu bicep­sów na samym końcu. Celem tego jest oczy­wi­ście dopom­po­wa­nie i dobi­cie zmę­czo­nych już mię­śni.


Spo­sób wyko­na­nia:

Zaczy­namy od przy­bra­nia odpo­wied­niej pozy­cji. Chwy­tami pasy tre­nin­gowe i pochy­lamy tułów. Im nasze ciało będzie bli­żej pionu, tym wysi­łek przy­pa­da­jący na mię­śnie będzie mniej­szy. Oczy­wi­ście sami musimy dojść do tego, jakie pochy­le­nie będzie dla nas najodpo­wied­niejsze. Uda i pośladki powinny być spięte, aby cała syl­wetka była w rów­nej linii. W dużym stop­niu za tę kwe­stię odpo­wiada rów­nież brzuch.

Jeśli cho­dzi o same ramiona, to mogą być one usta­wione dowol­nie, pro­sto­pa­dle do tuło­wia lub z łok­ciami bli­żej ciała. Ważne, aby były nie­ru­chome w trak­cie wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia. Oczy­wi­ście inne usta­wie­nia ramion, za każ­dym razem nieco ina­czej anga­żują do pracy bicepsy.

Ważna kwe­stia doty­czy łokci i dłoni. Łok­cie nie powinny roz­cho­dzić się na boki i tego trzeba pil­no­wać. Nato­miast dło­nie w trak­cie ugi­na­nia ramion prze­krę­camy do wewnątrz, czyli do pod­chwytu. Pro­stu­jąc ramiona, możemy, ale nie musimy wró­cić do chwytu młot­ko­wego.


Jeśli lubisz trenować na świeżym powietrzu to szczerze polecam Ci zakupienie pasów treningowych. Oryginalny TRX w dobrej cenie znajdzie w linku poniżej. Po nieoryginalny warto zgłosić się do Just7Gym.
0 komentarze:

Prześlij komentarz