2016/09/23

10 ciekawostek o Mr Olympia!

10 ciekawostek o Mr Olympia!

Zawody Mr Olym­pia to naj­waż­niej­sza impreza w kalen­da­rzu spor­tów syl­wet­ko­wych. Jed­no­cze­śnie jest to potężny biznes, przez który prze­wi­jają się ogromne pie­nią­dze. Poznaj 10 cie­ka­wo­stek na temat tego nie­zwy­kłego wyda­rze­nia z ponad 50-let­nią histo­rią.


10 cie­ka­wo­stek o Mr Olym­pia!
1. Od 1999 roku Mr Olym­pia odbywa się nie­prze­rwa­nie w Las Vegas. Nato­miast pierw­sze zawody miały miej­sce w Nowym Yorku w Bro­oklyn Aca­demy of Music.
2. Do 1974 roku główna nagroda wyno­siła 1000$, w 1990 roku kwota ta wynio­sła już 100 000$, a w roku 2016– 400 000$, czyli grubo ponad 1 mln zł!
3. Nazwa „Mr Olym­pia” została zain­spi­ro­wana przez waszyng­toń­ski Olym­pia Bre­wing Com­pany, czyli przez roz­lew­nie piwa.
4. Naj­wię­cej wystę­pów na Mr O. posiada Dexter Jack­son, dokład­nie 16, w tym jedna wygrana 2008 r. Dexter do tej pory sta­wał na podium 6-krot­nie i jesz­cze chyba nie powie­dział ostat­niego słowa.
5. Najm­łod­szy zawod­nik star­tu­jący w tych pre­sti­żo­wych zawo­dach miał 21 lat (Harold Poole), naj­star­szy zaś miał 53 lata (Albert Bec­kles). Pierw­szym zwy­cięzcą był Larry Scott.


Planujesz zakup suplementów? Nie przepłacaj! Porównaj ceny na Ceneo.

6. Jedy­nym pola­kiem star­tu­jącym w Mr Olym­pia był Robert Piotr­ko­wicz. W 2011 roku jed­nym z jego prze­ciw­ni­ków był bar­dzo znany w Pol­sce, Litwin Robert Bur­ne­ika.
7. W 1971 roku pierw­szy raz zawody nie odbyły się w Nowym Yorku. Na jeden rok prze­nio­sły się do Paryża. Od tego czasu impreza odby­wała się w róż­nych mia­stach świata, tak aż do 1999 roku (patrz punkt 1).
8. Arnold Schwa­rze­neg­ger, wygry­wa­jąc Mr Olym­pie w 1970 roku został naj­młod­szym zawod­nikiem, jaki do tej pory się­gnął po ten tytuł. Miał 23 lata.
9. Naj­wię­cej zwy­cięstw, po osiem mają Ron­nie Cole­man i Lee Haney.
10. Pod­czas 51-let­niej histo­rii zawo­dów, wygrało je fak­tycz­nie tylko 13 kul­tu­ry­stów. Obec­nie od sze­ściu lat nie­po­ko­nany jest Phil Heath.
0 komentarze:

Prześlij komentarz