2016/09/20

Jeremy Buendia - galeria zdjęć!

Jeremy Buendia - galeria zdjęć!

Jeremy Buen­dia, świeżo upie­czony Mr. Olym­pia Phy­si­que 2016! Wygrać Olym­pie to jest wyczyn, ale wygrać ją trzeci raz z rzędu, to już praw­dziwa dekla­sa­cja rywali. Poznaj­cie sta­rego-nowego mistrza w kate­go­rii Phy­si­que (męska syl­wetka) fede­ra­cji IFBB.

Jeremy Buen­dia pierw­sze wyż­sze lokaty w róż­nych lokal­nych zawo­dach zaczął zdo­bywać mając zale­d­wie osiem­na­ście lat. Prze­ło­mowy oka­zuje się roku 2013, w wieku dwu­dzie­stu trzech lat (rocz­nik 90) Jeremy wygrywa dwu­krot­nie ważne zawody dla ama­to­rów w Los Ange­les, co prze­kłada się na decy­zje przej­ścia na zawo­dow­stwo. Jesz­cze tego samego roku Buen­dia posta­na­wia wystar­to­wać w naj­waż­niej­szych zawo­dach, czyli Mr. Olym­pia, gdzie w kate­go­rii „męska syl­wetka” zaj­muje drugą lokatę. Od tam­tej pory, aż do dziś jest prak­tycz­nie nie­po­ko­nany. Wygrywa wszyst­kie regio­nalne imprezy, a także zdo­bywa tytuł Mr. Olym­pia Phy­si­que (męska syl­wetka) trzy lata z rzędu: 2014, 2015 i 2016.

Zobacz rów­nież gale­rie zdjęć z innymi zawod­ni­kami i zawod­nicz­kami spor­tów syl­wet­ko­wych, a także Cros­sFit.

źr. zdj. oraz oficjalny profil Jerem'ego na Facebook'u.


0 komentarze:

Prześlij komentarz