2016/09/02

Pasja, Edukacja, Inspiracja. Wszystko to w jednym miejscu i czasie!

Pasja, Edukacja, Inspiracja. Wszystko to w jednym miejscu i czasie!

Kon­fe­ren­cja PEI, naj­więk­sze tego typu wyda­rze­nie w Euro­pie, już nie­długo ponow­nie zago­ści na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie. Sprawdź pro­gram, zer­k­nij na ter­min i dobrze się zasta­nów, czy aby przy­pad­kiem nie powinno Cię tam być!

PEI, Kon­fe­ren­cja Fit­ness stwo­rzona z pasji, dla ludzi, któ­rych zami­ło­wa­niem jest zdrowy i aktywny tryb życia (Pas­sion). Nie­sie ze sobą masę mery­to­rycz­nej wie­dzy dzięki zaan­ga­żo­wa­niu w pro­jekt pre­le­gen­tów z naj­wyż­szej półki (Edu­ca­tion). A także moty­wuje i inspi­ruje, cho­ciażby zapra­sza­jąc gwiazdy z zagra­nicy (Inspi­ra­tion).

Pas­sion, Edu­ca­tion, Inspir­ta­ion (PEI), to naj­więk­sze tego typu wyda­rze­nie w Euro­pie. W tym roku już za nie­spełna dwa mie­siące, odbę­dzie się druga edy­cja tej imprezy, dokład­nie 22–23 paździer­nika. Miej­sce Kon­fe­ren­cji jest wyjąt­kowe, ponie­waż jest to PGE Naro­dowy w War­sza­wie! Pierw­sza edy­cja była wiel­kim suk­ce­sem, więc w tym roku nie może być ina­czej.
Dokładny pro­gram, dostęp­ność i ceny bile­tów znaj­dziesz na www.kon­fe­ren­cja­pei.pl

Dla­czego warto być na PEI vol. 2?

Pro­sta sprawa, zapewne drogi czy­tel­niku, tra­fi­łeś na ten blog, ponie­waż sport to Twoja pasja, albo jesz­cze o tym nie wiesz, bo dopiero zaczy­nasz przy­godę ogól­nie mówiąc z „tre­nin­giem”. Skoro tak, to musisz wie­dzieć, że cią­głe naby­wa­nie nowej i aktu­ali­za­cja sta­rej wie­dzy w spor­tach siło­wy­ch/syl­wet­ko­wych to pod­stawa. Kon­fe­ren­cja PEI to świetny spo­sób na pozy­ska­nie wła­śnie tych cen­nych infor­ma­cji. Zdo­bądź Cer­ty­fi­katy PEI, ECS, a także Cer­ty­fi­ko­wany Kurs z zakresu rolo­wa­nia, pro­wa­dzony przez Blac­kroll. Wysłu­chaj wykła­dów pro­wa­dzonych przez Tomka Słod­kie­wicz, Michała Wrzo­ska czy Jakuba Mau­ri­cza. Posłu­chaj także co maja do powie­dze­nia gwiazdy z zagra­nicy: Paige Hatha­way i Erko Jun.

Dodat­kowo rów­no­le­gle z wykła­dami, przez cały dzień pro­wa­dzony będzie warsz­tat z przy­go­to­wań do zawo­dów syl­wet­ko­wych. Wśród wykła­dow­ców Mistrzo­wie Pol­ski, Europy i Świata, zarówno w kul­tu­ry­styce, jak i Bikini Fit­ness.
Tak jak pisa­łem na początku, sprawdź pro­gram, zer­k­nij na ter­min i dobrze się zasta­nów, czy aby przy­pad­kiem nie powinno Cię tam być! Spo­tkajmy się na PEI – Kon­fe­ren­cji Fitenss.


3 komentarze:

  1. Niestety nie uda nam sie na niej byc :( nad czym bardzo ubolewamy
    za to wybieramy sie na FIWE:)

    OdpowiedzUsuń
  2. A Office 365 dla firm? W sensie - https://www.teleaudyt.pl/microsoft-365/microsoft-365-dla-firm/
    Dobra koncepcja, czy można znaleźć coś lepszego?

    OdpowiedzUsuń