2016/09/17

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego, tylem do przyrządu

Prostowanie ramion z linką wyciągu górnego, tylem do przyrządu
          fot. bodybuilding.com

Pro­sto­wa­nie ramion z linką wyciągu gór­nego, sto­jąc tyłem do przy­rządu, ćwi­cze­nie raczej zapo­mniane i tak naprawdę nie­na­da­jące się do wyko­na­nia na każ­dym wyciągu. Zapewne jest to przy­czyną nie­chęci do jego sto­so­wa­nia.


Pro­sto­wa­nie ramion z linką wyciągu gór­nego, sto­jąc tyłem do przy­rządu, z ang. Bent Over Rope Tri­ceps Exten­sion. Oczy­wi­ście głów­nym mię­śniem pra­cu­ją­cym tutaj są tri­cepsy. Tak jak pisa­łem wyżej, ćwi­cze­nie raczej nie czę­sto widziane na siłow­niach, powo­dem tego nie jest jego mała sku­tecz­ność, bo ta aku­rat jest cał­kiem fajna. Wydaję mi się, że popu­lar­ność tego rodzaju pro­sto­wa­nia ramion zwią­zana jest bez­po­śred­nio z rodza­jem wyciągu, w jaki wypo­sa­żona jest nasza siłow­nia.

W klu­bach możemy zaob­ser­wo­wać dwa rodzaje wycią­gów. Pierw­szy typ to wyciąg star­szej daty, gdzie do stosu z obcią­że­niem, przy­cze­piona jest sta­lowa linka prze­cho­dząca przez dwa kółka. Nie jest to raczej zbyt­nio zaawan­so­wana tech­nika. Drugi typ wycią­gów, cha­rak­te­ry­zuję się takim, jakby to nazwać, „sprę­ży­no­wa­niem” obcią­że­nia pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. Jest to bar­dzo odczu­walne, jeśli na co dzień mamy do czy­nie­nia z róż­nym sprzę­tem.

Wra­ca­jąc do tematu, pierw­szy typ wycią­gów, mocno utrud­nia nam utrzy­ma­nie odpo­wied­niej pozy­cji wyko­nu­jąc to ćwi­cze­nie, w związku z tym jest nie­chęt­nie wyko­ny­wane. Przy now­szych wycią­gach róż­nica jest nie­ziem­ska (na plus), o czym prze­ko­na­łem się na wła­snej skó­rze.

Spo­sób wyko­na­nia:

Przy tym ćwi­cze­niu naj­waż­niej­sza jest pozy­cja główna, która powinna wyglą­dać nastę­pu­jąco. Sta­jemy tyłem do wyciągu, mniej wię­cej w odle­gło­ści jed­nego metra. Ugi­namy nogi w kola­nach, jedna z nóg wysu­nięta jest do przodu. Tułów jest pochy­lony, plecy oczy­wi­ście pro­ste. Ręce trzy­ma­jące drą­żek wyciągu gór­nego (naj­le­piej uchwyt ze sznurem) wysu­wamy przed sie­bie.

W tej pozy­cji zaczy­namy wyko­ny­wać ćwi­cze­nie poprzez ugi­na­nie ramion w łok­ciach tylko i wyłącz­nie. Każdy inny staw pozo­staje nie­ru­chomy. Ręce ugi­namy za głowę, pil­nu­jąc jed­no­cze­śnie, aby łok­cie nie roz­cho­dziły nam się na boki. Jeszcze jedna uwaga co do stawu łokciowego, przy wyproście nie blokujemy go, ręce pozostawiamy lekko ugięte.
Masz własną siłownie? Sprawdź uchwyty do wyciągów w dobrych cenach!

Uchwyt Sznur, Uchwyt Szeroki, Uchwyt Szeroki łamany, Uchwyt rączka, Uchwyt wąski, Uchwyt U

uchwyty do wyciągów

0 komentarze:

Prześlij komentarz