2016/09/13

Trójmiejskie Siłownie - Calypso Przymorze

Trójmiejskie Siłownie - Calypso Przymorze

Calypso Przy­mo­rze, pierw­sza prze­te­sto­wana siłow­nia w tej czę­ści mia­sta. Jak wypad­nie? Czy wsko­czy na szczyt ran­kingu, jak ta sama sie­ciówka z Moreny, czy zali­czy dno, jak Calypso z Sopotu?

Calypso Przy­mo­rze, siłow­nia usy­tu­owana w Gale­rii Przy­mo­rze w dziel­nicy o tej samej nazwie. Siłow­nie w cen­trach han­dlo­wych mają to do sie­bie, że raczej nie musimy mar­twić się o takie rze­czy, jak dojazd czy par­king (rów­nież pod­ziemny – dar­mowy). Cena mie­sięcz­nego kar­netu Open to 169 zł plus jed­no­ra­zowa opłata człon­kow­ska w kwo­cie 100 zł. Na siłow­nie wej­dziemy rów­nież z kartą Mul­ti­sport.
Recep­cja nie­od­dzie­lona od reszty gale­rii w żaden spo­sób tro­chę zaska­kuję, tyczy się to rów­nież szatni. Bra­kuje ściany, albo cho­ciaż szyby. Wypo­sa­że­nie w suple­menty i inne akce­so­ria nie powala, jak w każ­dym Calypso, ale naj­waż­niej­sze rze­czy bez pro­blemu dosta­niemy, więc ok.

Szat­nia nie jest jakoś spe­cjal­nie mała, ale wła­ści­ciel mimo wszystko chciał upchać tam jak naj­wię­cej sza­fek. W związku, z czym dosta­łem szafkę, która w prak­tyce mie­ściła się w „łazience”. Umiej­sco­wie­nie toa­lety przy samych prysz­ni­cach, rów­nież nie­prze­my­ślane. Na plus idzie czy­stość, tutaj nie ma się czego przy­cze­pić.Powierzch­nia tre­nin­gowa to prak­tycz­nie same plusy, kują w oczy jedy­nie jakieś poje­dyn­cze detale. Do dys­po­zy­cji mamy salę fit­ness, salę do spin­ningu no i oczy­wi­ście samą siłow­nię, którą można podzie­lić na pięć czę­ści. Fajna strefa car­dio, prze­ciętna część z wol­nym cię­ża­rem, super miej­sce do cross tre­ningu i małą strefę z dra­bin­kami gim­na­stycz­nymi. Ostat­nia część to maszyny i jest ona roz­rzu­cona wła­ści­wie po całej siłowni. Także maszyny prze­zna­czone do tre­ningu nóg, co nie powinno mięć miej­sca, bo te powinny być wszyst­kie bok sie­bie, przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie ;)Podsumowując:

Sprzęt: 6

Szatnia: 4,5

Prysznice, toalety, czystość: 5

Klimat, obsługa: 5

Cena: 4

Ocena ogólna: 4,9 /6Sprawdź RANKING! Po dzisiejszym wpisie jest już tam aż 20 przetestowanych siłowni!

0 komentarze:

Prześlij komentarz