2016/10/30

Dieta na masę, gotowy przykład!

Ruszamy z dietą!

Dieta na masę, czyli pod­stawa do wrzu­ce­nia na sie­bie kilku dodat­ko­wych kilo­gra­mów moż­li­wie naj­czyst­szego mięsa. Odży­wia­nie u każ­dego powinno wyglą­dać ina­czej. Jest to kwe­stia bar­dzo indy­wi­du­alna, ale nic tak nie pomaga, jak gotowe przy­kłady i to wła­śnie jeden z nich.

2016/10/27

2016/10/21

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15-10-5, trening dla osób "czujących" ciężar!

FBW 15–10–5 tre­ning, który prze­te­sto­wa­łem na sobie w tym tygo­dniu. Pole­cam każ­demu, kto „czuje” cię­żar i kogo celem jest prze­rwa­nia tre­ningowej mono­ton­no­ści. Osoby począt­ku­jące mogą nie pora­dzić sobie z odpo­wied­nim wywa­że­niem obcią­że­nia pod kon­kretną liczbę powtó­rzeń.

2016/10/14

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem.

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem
fot. bodybuilding-wizard.com

Ugi­na­nie ramion sto­jąc ze sztangą pro­stą lub łamaną nachwy­tem, ćwi­cze­nie raczej mało popu­larne, a składa się na to kilka przy­czyn… Kiedy warto i kiedy nie warto wpi­sać ten rodzaj ugi­na­nia ramion do planu tre­nin­go­wego i oczy­wi­ście, jak wyko­nać to ćwi­cze­nie? Odpo­wie­dzi poni­żej.

2016/10/01