2016/10/27

Konferencja Passion Education Inspiration vol.2 - relacja!

Konferencja Passion Education Inspiration vol.2 - relacja!

Kon­fe­ren­cja PEI vol. 2 dobie­gła końca, czas na pod­su­mo­wa­nie. Odży­wa­nie, suple­men­ta­cja, tre­ning i moty­wa­cja, czyli cztery główne tematy, które opa­no­wały w ten week­end Sta­dion Naro­dowy w War­sza­wie!

W ten week­end PGE Naro­dowy stał się euro­pej­ską sto­licą sze­roko poję­tego świata fit­ness, gosz­cząc u sie­bie setki ludzi z całej Pol­ski. Wszystko to za sprawą genial­nego wyda­rze­nia, jakim była druga edy­cja Kon­fe­ren­cji PEI (Pas­sion, Edu­ca­tion, Inspier­tion), która spe­cjal­nie na tę oka­zję spro­wa­dziła w jedno miej­sce naj­lep­szych eks­per­tów z kraju, a także gwiazdy z zagra­nicy.

Jeśli cho­dzi o mnie, to muszę przy­znać, że nie spo­dzie­wa­łem się, że będzie to aż tak udana impreza. Orga­ni­za­cja dopięta na ostatni guzik, atmos­fera świetna, poziom wykła­dów bar­dzo wysoki i gwiazdy z naj­wyż­szej świa­to­wej półki. Kto nie był, niech żałuje, albo jesz­cze lepiej. Zamiast żało­wać, niech szy­kuję się na PEI vol. 3!
PEI, dzień 1 (sobota)

Pierw­szy dzień Kon­fe­ren­cji to przede wszyst­kim wykłady o tema­tyce żywie­nio­wej pro­wa­dzone m.in. przez Michała Wrzo­ska, suple­men­ta­cja, blok tre­nin­gowy z Tom­kiem Słod­kie­wi­czem i moty­wa­cja z Woj­cie­chem Herra, który powie­dział co nieco o dzia­ła­niu nawy­ków. Rów­no­le­gle w dru­giej sali cały dzień odby­wały się cer­ty­fi­ko­wane, nie­zwy­kle cie­kawe warsz­taty z rolo­wa­nia pro­wa­dzone przez Blac­kroll Pol­ska. Jakby tego było mało, dru­gie cer­ty­fi­ko­wane wykłady ogól­nie mówiąc z tre­ningu, popro­wa­dził wcze­śniej już wymie­niany Tomek Słod­kie­wicz pod szyl­dem ECS. Tego dnia gwiazdą z zagra­nicy na sce­nie głów­nej był Erko Jun, bar­dzo cie­kawy i nie­zwy­kle pozy­tywny czło­wiek.

Blackroll

ECS

Erko Jun


PEI, dzień 2 (nie­dziela)

Dzień drugi to rów­nież wykłady podzie­lone na cztery bloki tema­tyczne odby­wa­jące się od samego rana do wie­czora. Na sce­nie głów­nej można było zoba­czyć, cho­ciażby Tade­usza Sowiń­skiego czy Kata­rzynę Dziur­ską. Więk­szym zain­te­re­so­wa­niem jed­nak cie­szył się cało­dniowy blok star­towy, skie­ro­wany dla osób czyn­nie star­tu­ją­cych, bądź chcą­cych wystar­to­wać w zawo­dach syl­wet­ko­wych, odby­wa­jący się w dru­giej sali. Można było posłu­chać, co mają do powie­dze­nia m.in. Piotr Głu­chow­ski Mistrz Świata w Kul­tu­ry­styce czy Agnieszka Nowacka-Świ­tal­ska sędzia kl. 1 w kul­tu­ry­styce i fit­ness z wie­lo­let­nim sta­żem. Gwiazdą tego dnia była Paige Hatha­way, nie­kwe­stio­no­wana kró­lowa fit­ness mode­lingu, która opo­wie­działa swoją histo­rię. Udo­wod­niła, że powin­ni­śmy być wytrwali w dąże­niu do swo­ich celów i ni­gdy nie powin­ni­śmy się pod­da­wać / Never Give Up!

blok startowy

Paige Hathaway

efitek by Artur Nogalski i Paige Hathaway!


Oprócz wszech­obec­nych wykła­dów i warsz­ta­tów, na PEI zor­ga­ni­zo­wana była rów­nież strefa wysta­wien­ni­cza. Można było się zre­lak­so­wać, najeść, napić czy ubrać na sto­iskach marek, dobrze zna­nych wśród pasjo­na­tów wysiłku fizycz­nego i zdro­wego życia.

Pod­su­mo­wu­jąc, impreza warta uwagi! Jeśli sport to Twoja pasja i chcesz podnieść swoją wie­dzę w tej dzie­dzi­nie na wyż­szy poziom, to koniecz­nie rezer­wuj sobie czas na kolejną edy­cje!

Never Give Up!

3 komentarze:

 1. Świetny wpis! ;)

  ______________________
  http://bit.ly/2eqB83w

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy taka sala konferencyjna w Lublinie wystarczy do zorganizowania czegoś takiego - https://dworekarkadia.pl/konferencje.html
  Czego należy konkretnie oczekiwać, żeby było w porządku?

  OdpowiedzUsuń