2016/10/01

Paige Hathaway i Erko Jun już w październiku na Konferencji PEI


Paige Hathaway i Erko Jun już w październiku na Konferencji PEI


Kto wybiera się na Kon­fe­ren­cje PEI? To już w tym mie­siącu, week­end pełen ener­gii z gośćmi z zagra­nicy. Pierw­szy raz w Pol­sce, Paige Hatha­way i Erko Jun!

Czym jest Kon­fe­ren­cja PEI i dla­czego warto się na niej poja­wić? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia udzie­li­łem już w osob­nym wpi­sie, TUTAJ. Jed­nym z argu­men­tów a pro­pos „dla­czego warto” są gwiazdy z zagra­nicy, mia­no­wi­cie Paige Hatha­way i Erko Jun. I to wła­śnie o nich, będzie dzi­siej­szy post.
Paige Hatha­way – tre­nerka, modelka fit­ness, ale przede wszyst­kim gwiazda inter­netu! Ponad 5,5 mln polu­bień na Face­bo­oku i nie­spełna 4 mln fol­lo­we­rów na Insta­gra­mie, mniej wię­cej tak pre­zen­tuję się inter­ne­towy doro­bek Paige. Oczy­wi­ście te liczby nie wzięły się z kosmosu. Zaczęło się od star­tów w zawo­dach fede­ra­cji NPC, kolej­nym kro­kiem był i jest fit­ness mode­ling. Dzięki rewe­la­cyj­nej syl­wetce, Paige rów­nie szybko zaczęła zdo­by­wać popu­lar­ność w social mediach. Dziś ucho­dzi za naj­bar­dziej umię­śnioną kobietę Świata. Z tym że na­dal pozo­staje bar­dzo kobieca, co w przy­padku np. kul­tu­ry­stek nie jest już takie oczy­wi­ste.

Na Kon­fe­ren­cji Paige Hatha­way popro­wa­dzi wykład nt. tre­nin­gów dla róż­nych typów syl­we­tek, następ­nie spo­tka się z fanami i odpo­wie na ich pyta­nia.
Wię­cej infor­ma­cji i zdjęć Paige Hatha­way znaj­dziesz TUTAJ, tak się składa, że mia­łem już oka­zje o niej kie­dyś pisać :)

Paige Hathaway


Erko Jun – tre­ner, fit­ness model, moty­wa­tor. Swoją przy­godę ze spor­tem zaczął bar­dzo wcze­śnie, lecz kon­tu­zja prze­cięła mu drogę do więk­szych celów. Na szczę­ście deter­mi­na­cja i dobry tre­ner zro­bili swoje i Erko wró­cił do tre­nin­gów. Zapro­cen­to­wało to 3-krot­nym wygra­niem zawo­dów Bene­lux. Oprócz tego sta­wał na podium takich zawo­dów jak fit­ness Bal­kan Com­pe­ti­tion i Model Uni­verse w Miami.

Pod­czas Kon­fe­ren­cji PEI, Erko popro­wa­dzi wykład, a także tre­ning dla Uczest­ni­ków wyda­rze­nia.

Erko JunDokładny pro­gram, dostęp­ność i ceny bile­tów znaj­dziesz na www.kon­fe­ren­cja­pei.pl

1 komentarz: