2016/10/17

Sevilla, stolica flamenco i wielkich upałów.

Sevilla, stolica flamenco i wielkich upałów.

Sevilla! Sto­lica Anda­lu­zji, fla­menco i wiel­kich upa­łów. Jest to jedno z tych miast w kraju, gdzie spe­cy­ficzny kli­mat Hisz­pa­nii dosłow­nie wylewa się z każ­dej uliczki. Rzecz jasna, naj­bar­dziej w oko­li­cach i samym cen­trum.

No wła­śnie, znowu ta Hisz­pa­nia :) Na szczę­ście jest to kraj na tyle róż­no­rodny, że można wra­cać tutaj wie­lo­krot­nie, zanim wszystko zoba­czymy. Na tę chwile pół­wy­sep Ibe­ryj­ski to dla mnie ponad dwa­dzie­ścia róż­nych miejsc odwie­dzo­nych w ostat­nim cza­sie, a na­dal nie widzia­łem Madrytu!
Rela­cje zdję­ciowe z Bar­ce­lony, Valen­cii, Palmy de Mal­lorca, Ali­cante i wielu innych miast znaj­dziesz pod tagiem Hisz­pa­nia. Zapra­szam!

Dobra, skupmy się na Sevilli i miej­scach, któ­rych pomi­nąć w tym mie­ście nie wolno, jeśli już tam jeste­śmy. Mimo że w Hisz­pa­nii byłem wie­lo­krot­nie, tro­chę też tam „pomiesz­ki­wa­łem”, to jed­nak ni­gdy nie mia­łem oka­zji wejść na arenę walk z bykami. W Sevilli Plaza de Tor­ros to „sta­dion” i muzeum cor­ridy w jed­nym. A więc jest to miej­sce obo­wiąz­kowe do zwie­dze­nia.

Plaza de Torros Sevilla

Plaza de Torros Sevilla


Sevilla nie ma dostępu do morza jak więk­szość dużych miast w kraju. Ma za to rzekę Gwa­dal­ki­wir, która nie dość, że nie jest tylko wyschnię­tym kory­tem, jak to naj­czę­ściej bywa. To na doda­tek jest oka­za­łych roz­mia­rów!

Gwadalkiwir Sevilla

Gwadalkiwir Sevilla


Jed­nym z naj­więk­szych zabyt­ków mia­sta jest Alka­zar, pałac kró­lew­ski z XI w. Kolejki do kasy bile­to­wej tro­chę znie­chę­cają, tym bar­dziej, jak tem­pe­ra­tura oscy­luje w gra­ni­cach 35 stopni C. 

Alkazar Sevilla

Alkazar Sevilla


W naj­bliż­szym sąsiedz­twie powyż­szego miej­sca znaj­duję się Kate­dra Naj­święt­szej Marii Panny. Jest to naj­więk­szy na świe­cie kościół gotycki. Jej czę­ścią jest też Giralda, czyli pra­wie 100 metrowa wieża z punk­tem wido­ko­wym na szczy­cie.

Katedra i Giralda w Sevilli

Katedra i Giralda w Sevilli


Metro­pol Para­sol spodoba się każ­demu, kto lubi nie­zwy­kłe budowle i punkty wido­kowe. Świetne miej­sce na kawę lub piwo w restau­ra­cyjce na dachu, o ile tak można to nazwać (w sen­sie „dach”).

Metropol Parasol

Metropol Parasol


Plaza de Espana, to co tam się wypra­wia, ciężko ubrać w słowa, zdję­cia a nawet filmy. Po pro­sto, trzeba tam przy­je­chać i zoba­czyć na wła­sne oczy. Wspa­niałe miej­sce i kropka.

Plaza de Espana

Plaza de Espana

Plaza de Espana


Jeśli chodzi o noclegi, ja w całej Hiszpanii zawsze korzystam z serwisu AirBnB. Najczęściej wynajmuję mieszanie (kawalerkę) w tej samej cenie co zapłaciłbym za Hostel czy Hotel. Polecam każdem to rozwiązanie :) Oczywiście polecam również rejestracje do serwisu z mojego linku! A jeśli masz jakieś pytania odnośnie Hiszpanii ogólnie, napisz do mnie e-mial!


Tak jak pisa­łem wcze­śniej, Sevilla to sto­lica fla­menco i wiel­kich upa­łów. Na początku paździer­nika jest tutaj jesz­cze bar­dzo gorąco, o godzi­nie 19.00 ter­mo­me­try potra­fią na­dal poka­zy­wać nawet 37 stopni C. Śmiało pole­cam przy­le­cieć tutaj wła­śnie na wio­snę albo jesień, nała­do­wać aku­mu­la­tory.

flamenco Sevilla


Obserwuj mój Instagram! Zdjęcia z całej Hiszpanii to tam codzienność ;)2 komentarze: