2016/10/14

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem.

Uginanie ramion ze sztangą nachwytem
fot. bodybuilding-wizard.com

Ugi­na­nie ramion sto­jąc ze sztangą pro­stą lub łamaną nachwy­tem, ćwi­cze­nie raczej mało popu­larne, a składa się na to kilka przy­czyn… Kiedy warto i kiedy nie warto wpi­sać ten rodzaj ugi­na­nia ramion do planu tre­nin­go­wego i oczy­wi­ście, jak wyko­nać to ćwi­cze­nie? Odpo­wie­dzi poni­żej.

Ugi­na­nie ramion ze sztangą nachwy­tem, z ang. Reverse Grip Bar­bell Curl to ćwi­cze­nie anga­żu­jące do pracy mię­śnie dwu­głowe ramie­nia (bicepsy), mię­śnie ramienne, a także mię­śnie ramienno-pro­mie­niowe i pro­stow­niki pro­mie­niowe. Przy dwóch ostat­nich oczy­wi­ście cho­dzi o przedra­miona.
Kiedy sto­so­wać?
Pole­cam sto­so­wać to ćwi­cze­nie w pla­nach, gdzie na jed­nej sesji tre­nin­go­wej na daną par­tię mię­śniową wyko­nu­jemy trzy lub wię­cej ćwi­czeń (np. split). W takich pla­nach ćwi­cze­nia powinny być róż­no­rodne, mają ata­ko­wać mię­śnie pod innym kątem niż reszta. Ugi­na­nie ramion nachwy­tem pasuje tutaj ide­al­nie.

Nie pole­cam sto­so­wać tego ćwi­cze­nia w pla­nach, gdzie na jed­nej sesji tre­nin­go­wej na daną par­tię mię­śniową wyko­nu­jemy jedno do dwóch ćwi­czeń (np. FBW). Ugi­na­nie ramion ze sztangą nachwy­tem nie jest typowo ćwi­cze­niem na bicepsy, więc lepiej je w tym przy­padku odpu­ścić. Wyjąt­kiem może być sytu­acja, gdy chcemy wzmoc­nić przedra­miona.

Spo­sób wyko­na­nia:

Ugi­na­nie ramion ze sztangą nachwy­tem to ćwi­cze­nie, tech­nicz­nie sto­sun­kowo łatwe. Sta­jemy w lek­kim roz­kroku, jedna noga nieco wysu­nięta. Sztangę naj­le­piej łamaną (naj­wy­god­niej­sza dla nad­garst­ków) łapiemy nachwy­tem na sze­ro­ko­ści bar­ków. Plecy utrzy­mu­jemy pro­ste, łopatki ścią­gnięte. W tej pozy­cji możemy zacząć ugi­nać ramiona, pil­nu­jąc jed­no­cze­śnie, aby łok­cie nie rozcho­dziły się na boki. Także jak widać więk­szej filo­zo­fii tutaj brak, sama pro­ści­zna.


Masz własną siłownie? Sprawdź uchwyty do wyciągów w dobrych cenach!
uchwyty do wyciągów0 komentarze:

Prześlij komentarz