2016/11/29

Odwrotne rozpiętki z TRX

Odwrotne rozpiętki z TRX
                fot. skinnymom.com

Odw­rotne roz­piętki z TRX, czyli kolejne ćwi­cze­nie z pasami tre­nin­go­wymi, tym razem na mię­śnie nara­mienne. Fajna domowa alter­na­tywa ćwi­cze­nia, które zazwy­czaj wyko­nu­jemy na maszy­nie, będąc na siłowni.

2016/11/20

2016/11/13

2016/11/04

2016/11/02

Split 4-dniowy. Powrót na stare tory!

Split 4-dniowy. Powrót na stare tory!

Split 4-dniowy, czyli powrót na stare tory po kilku mie­sią­cach z tre­nin­giem ogól­no­ro­zwo­jo­wym. Nowy plan to przede wszyst­kim więk­sza obję­tość i moc­niej­sza kon­cen­tra­cja na każ­dej par­tii mię­śnio­wej z osobna. Do tego wdro­że­nie kilku metod tre­ningowych powinno podnieść poziom wysiłku na wyż­szy.