2016/11/08

Cadiz, najstarsze miasto w tej części Europy.

Cadiz, najstarsze miasto w tej części Europy.

Cadiz (pol. Kadyks) to mia­sto typowo wypo­czyn­kowe. Co prawda posiada kilka cie­ka­wych zabyt­ków, to jed­nak na obej­ście wszyst­kiego spo­koj­nie wystar­czy jeden dzień. Co innego relaks, leża­ko­wać byłoby można tu bez końca.

Cadiz jest naj­star­szym mia­stem tej czę­ści Europy i jed­no­cze­śnie naj­star­szym mia­stem w Hisz­pa­nii. Nie­stety śla­dów sta­ro­żyt­no­ści i śre­dnio­wie­cza prak­tycz­nie już tutaj nie ma, ponie­waż mia­sto zostało doszczęt­nie znisz­czone w 1596 roku. Tak jak pisa­łem na początku, Cadiz posiada tro­chę zabyt­ków, jed­nak wszystko można spo­koj­nie obejść w jeden dzień. Pole­cił­bym za to, miej­sce oso­bom spra­gnio­nym wypo­czynku. W związku z tym, że mia­sto poło­żone jest w połu­dniowo-zachod­niej czę­ści Hisz­pa­nii, to wyso­kie tem­pe­ra­tury utrzy­mują się tu bar­dzo długo. Dla przy­kładu, pierw­sza polowa paździer­nika, upały nie do wytrzy­ma­nia! To, co mnie urze­kło w tym mie­ście to, na pewno plaże drobne, jak mąka i ocean, gdzie wyso­kie fale przy­cią­gają sur­fe­rów. Pole­cam też odwie­dzić miej­scowy targ, surowe ostrygi z cytryną pro­sto z oce­anu, to muszę przy­znać wyjąt­kowe dozna­nie sma­kowe.

Rela­cje zdję­ciowe z Bar­ce­lony, Valen­cii, Palmy de Mal­lorca, Sevilli i wielu innych miast znaj­dziesz pod tagiem Hisz­pa­nia. Zapra­szam!


Plaza de San Juan de Dios wraz z ratuszem, czyli Ayuntamieno, główny w plac w Cadiz

Plaza de San Juan de Dios


Cate­dral de la Santa Cruz de Cadiz, nie­stety jak w więk­szo­ści hisz­pań­skich miast, kate­dra jest wielka i ciężko jej zro­bić zdję­cie w cało­ści. Dla­tego na poniż­szym zdję­ciu tylko front i plac przed nią.

Catedral de la Santa Cruz de Cadiz


Cadiz pra­wie w cało­ści ota­cza woda, a wraz z nią potężne mury obronne. Na zdję­ciu z lewej strony widać też nie­szczę­sną Kate­drę.

Cadiz


Droga pod­czas odpływu do ruin Castillo de San Seba­stian.

Castillo de San Sebastian


Jedna z plaż w Cadiz, a także Bal­ne­ario de la Plama, spa wybu­do­wane i otwarte w 1926 roku.  

Balneario de la Plama

Playa Cadiz

Balneario de la Plama


Kręcono tutaj jedną z części Jamesa Bonda (2002)!

James Bond 2002


Poni­żej już tylko kro­ko­dyle, mosty, parki i sur­fe­rzy. Do tego dorzućmy jesz­cze tylko słońce i aż chcia­łoby się tutaj zamiesz­kać, cho­ciaż na kilka mie­sięcy, naj­le­piej tych zimo­wych :)

Parque Genoves

Puente de la Constitucion de 1812

Parque Genoves

Surferzy

Obserwuj mój Instagram! Zdjęcia z całej Hiszpanii to tam codzienność ;)2 komentarze: