2016/11/20

Cardio czy trening siłowy? Od czego zacząć?

Cardio czy trening siłowy? Od czego zacząć?

Jeśli chcesz zbu­do­wać chude i zgrabne ciało, praw­do­po­dob­nie wiesz, że nie możesz trzy­mać się samej bieżni czy rowerka sta­cjo­nar­nego. Musisz tro­chę podźwi­gać cię­żary, aby syl­wetka stała się smu­klej­sza i bar­dziej wyrzeź­biona, a ciało sil­niej­sze.

Jeśli chcesz być lep­szym bie­ga­czem, do swo­jego codzien­nego tre­ningu musisz włą­czyć tre­ning siłowy. Tylko jak bra­kuje Ci czasu, a musisz na jed­nej sesji tre­ningowej zro­bić tre­ning siłowy i car­dio, co od czego powi­nie­neś zacząć w pierw­szej kolej­no­ści? Tre­ning siłowy, według ostat­nich badań to najlep­szy wybór, oto dla­czego.

Wydaje się to oczy­wi­ste, przy­naj­mniej dla osób lepiej zna­ją­cych temat. Nie mniej jed­nak dobrze jest mieć, jakieś potwier­dze­nie, a takich nie bra­kuję. W jed­nym z ostat­nich badań stwier­dzono, że po tre­ningu car­dio, spada liczba powtó­rzeń w tre­ningu siło­wym i siła mię­śni, po pro­stu jeste­śmy zmę­czeni. Inne bada­nia poka­zują podobne wyniki, tre­ning siłowy robiony solo lub w pierw­szej kolej­ność jest efek­tyw­niej­szy, ponie­waż jeste­śmy w sta­nie podno­sić więk­sze cię­żary, lub możemy zro­bić wię­cej powtó­rzeń.

Tak jak pisa­łem wyżej, dla każ­dego tre­nera powinno być to oczy­wi­ste i nie potrzeba żad­nych badań, aby o tym wie­dzieć. Tylko że to, co jest jasne dla tre­nera, czy osoby ćwi­czą­cej od lat, nie musi być oczy­wi­ste dla każ­dego. Stąd ten wpis, bo nie rzadko widuję na siłow­niach osoby, zaczy­na­jące tre­ning od car­dio np. na bieżni, a koń­czące na tre­ningu siło­wym.

Jeśli cho­dzi o utratę tłusz­czu, wyda­wać się może, że lep­szym pyta­niem będzie „Co wybrać?”, a nie „Od czego zacząć?”. Nic bar­dziej myl­nego. Jed­na­kowo tre­ningi opo­rowe, tle­nowe czy beztle­nowe są klu­czowe. Według badań, robiąc siłę i wydol­ność razem, zwięk­szamy spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej. Daje to lep­szy wynik niż wyko­ny­wa­nie tych metod osobno.
Znajdź złoty śro­dek. Każdy ma różne pomy­sły na to, co chcę wycią­gnąć z czasu spę­dzo­nego na siłowni. Wszy­scy mamy różne cele. Jeśli chcemy, aby nasz tre­ning był mak­sy­mal­nie efek­tywny, mamy dwa wyj­ścia. Albo zro­bić tre­ning zaczy­na­jąc od ćwi­czeń siło­wych. Albo car­dio i tre­ning opo­rowy zro­bić na osob­nych sesjach tre­ningowych. Wybór należy do Cie­bie, zrób to dobrze!

0 komentarze:

Prześlij komentarz