2016/11/22

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym Manhattan

Trójmiejskie siłownie - Tiger Gym Manhattan

Tiger Gym Man­hat­tan to chyba pierw­sza siłow­nia tej sieci otwarta w Trój­mie­ście. Poło­żona w bar­dzo dobrej loka­li­za­cji, choć z dużą kon­ku­ren­cją prak­tycz­nie za rogiem. Nasuwa się więc pyta­nie, którą siłow­nie wybrać?


Tiger Gym Man­hat­tan to siłow­nia zlo­ka­li­zo­wana w gale­rii han­dlo­wej Man­hat­tan w cen­trum Wrzesz­cza. We wszyst­kich klu­bach tej sieci ceny są jed­na­kowe, za mie­sięczny kar­net Open zapła­cimy 159 zł. Klub hono­ruje karty Mul­ti­sport, co jak zawsze jest dużym plu­sem.

Jeśli cho­dzi o loka­li­za­cje, w pobliżu znaj­duję się także My Gym, Adre­na­line Gym i nowo otwarty Tone Zone (jesz­cze nie­te­sto­wany).

Wra­ca­jąc do Tigera, recep­cja wypo­sa­żona dość stan­dar­dowo, obsługa pomocna, jest też jakieś miej­sce, gdzie można usiąść i posi­lić się swoim kur­cza­kiem z ryżem: )Szat­nia to też raczej same plusy. Nie ma ści­sku, jest czy­sto, a szafki są wystar­cza­jąco duże. Nie podo­bały mi się za to prysz­nice i toa­lety. Natry­ski bez żad­nych drzwi, czy nawet zasłony nie są spoko. WC, jedna sztuka w szatni to z pew­no­ścią za mało.
Prze­cho­dząc już do kwe­stii naj­waż­niej­szej, mam pewne zastrze­że­nia co do powierzchni tre­nin­go­wej, ale ogól­nie nie jest źle. Siłow­nia podzie­lona jest na trzy strefy, car­dio, siłow­nie i tre­ning funk­cjo­nalny. Jeśli cho­dzi o car­dio, to mamy do dys­po­zy­cji sprzęt stan­dar­dowy, ale dobrej jako­ści i uwa­żam, że to w zupeł­no­ści wystar­czy. Tro­chę gorzej jest z samą siłow­nią. Obcią­że­nia nie­opi­sane, jaką ma wagę, jest bar­dzo iry­tu­jące. Ja aku­rat szybko dosze­dłem do tego, co ile waży, ale osoby rza­dziej ćwi­czące mogą mieć pro­blem. Jeśli cho­dzi o maszyny, no to nie ma co ukry­wać, są sta­rej daty, ale nawet, cał­kiem nie­źle się na nich ćwi­czy. Plu­sem jest duża ilość wycią­gów i brama. Strefa funk­cjo­nalna bez sza­leń­stwa, kilka ket­tli, jakieś bosu i dra­binki gim­na­styczne. Można byłoby to roz­bu­do­wać. Oprócz tego klub posiada oczy­wi­ście sale do zajęć fit­ness i do spin­ningu. W lecie można rów­nież korzy­stać z tarasu na dachu, faj­nie.Podsumowując:

Sprzęt: 4

Szatnia: 5,5

Prysznice, toalety, czystość: 4

Klimat, obsługa: 5

Cena: 4

Ocena ogólna: 4,5 /6


Sprawdź RANKING! Po dzisiejszym wpisie jest już tam ponad 20 przetestowanych siłowni!

0 komentarze:

Prześlij komentarz