2016/11/13

Virag Kiss - galeria zdjęć!

Virag Kiss - galeria zdjęć!

Virag Kiss pocho­dząca z Węgier dwu­krotna trium­fa­torka Arnold Clas­sic Europe (2013, 2016), zwy­cięż­czyni Ama­teur Olym­pia 2016, dziś (13.11.2016) w Bia­łym­stoku zdo­bywa Mistrzo­stwo Świata w Bikini Fit­ness, kat. do 160 cm.

Bikini Fit­ness, naj­po­pu­lar­niej­sza kate­go­ria spor­tów syl­wet­ko­wych wśród kobiet. Ze względu na dużą ilość zawod­ni­czek, wyzna­cze­nie tych naj­lep­szych nie jest łatwe. Czę­sto decy­dują drobne detale, ale nie zawsze… Są osoby, które mają to coś i wygry­wają wszystko, jak leci. Wśród tych uro­dzo­nych zwy­cięz­ców jest dwu­dzie­sto­sze­ścio­let­nia węgierka Virag Kiss. Pasmo wygra­nych w naj­waż­niej­szych impre­zach na koniec roku przy­pie­czę­to­wane Mistrzo­stwem Świata kat. do 160 cm.

Zobacz rów­nież gale­rie zdjęć z innymi zawod­ni­kami i zawod­nicz­kami spor­tów syl­wet­ko­wych, a także Cros­sFit.źr. zdj. i oficjalny profil Virag Kiss na Facebook'u

0 komentarze:

Prześlij komentarz