2016/12/21

Ben Smith - galeria zdjęć

Ben Smith - galeria zdjęć

Ben Smith to pro­fe­sjo­nalny cross­fi­ter repre­zen­tu­jący USA. Mając zale­d­wie 19 lat, wystar­to­wał w swo­ich pierw­szych zawo­dach Cros­sFit Games. Po latach star­tów udało się zdo­być pierw­sze miej­sce, ale droga do tego tytułu nie była łatwa.
Ben Smith jest zwy­cięzcą zawo­dów Cros­sFit Games z 2015 roku. Pierw­szy swój start w 2009 roku zakoń­czył na 64 pozy­cji. W kolej­nych latach prak­tycz­nie nie wycho­dził z pierw­szej dzie­siątki. Jedy­nie w 2012 roku był 11, choć rok wcze­śniej udało mu się sta­nąć na podium. Zajął 3 miej­sce, mając jedyne 21 lat. Oprócz dobrych wyni­ków indy­wi­du­al­nych ma na swoim kon­cie pięć zwy­cięstw dru­ży­no­wych z Mid Atlan­tic, oczy­wi­ście mowa cały czas o zawo­dach Cros­sFit Games.


Zobacz rów­nież gale­rie zdjęć z innymi zawod­ni­kami i zawod­nicz­kami spor­tów syl­wet­ko­wych, a także Cros­sFit.

Źródło zdjęć i oficjalny profil Ben'a na facebook'u.


0 komentarze:

Prześlij komentarz