2016/12/27

ESP - Europe Sport Power 2017

ESP - Europe Sport Power 2017


ESP – Europe Sport Power 2017, naj­więk­sza arena spor­tów w Euro­pie już w lutym powróci do Wro­cła­wia. Pięć Aren Spor­to­wych, strefa wysta­wien­ni­cza i wyda­rze­nia towa­rzy­szące, to tylko wieki skrót tego, co będzie się tam działo.Informacje ogólne:

Europe Sport Power
Data: 11-12.02.2017
Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław
Bilety: Kupisz TU


Europe Sport Power to w pierw­szej kolej­no­ści pięć aren spor­to­wych: Body­bu­il­ding Arena, Power Arena, Street Wor­kout Arena, Fight Arena i Europe Sport Aca­demy Arena, a także dodat­kowo Stars Arena, gdzie będziesz mógł spo­tkać się z ponad 110 Gwiaz­dami Sportu.
Głów­nym wyda­rze­niem całej imprezy będą Debiuty PZKFiTS 2017, impreza od lat przy­cią­ga­jąca tłumy mło­dych adep­tów spor­tów syl­wet­ko­wych. ESP to nie tylko kul­tu­ry­styka czy fit­ness, to także zawody w ponad 10 dys­cy­pli­nach. M.in. sporty walki czy zma­ga­nia cross­fi­towe. Bez wąt­pie­nia, każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.
ESP to także targi, czyli strefa wysta­wien­ni­cza, na któ­rej w tym roku pojawi się ponad 100 wystaw­ców z Pol­ski i zagra­nicy. Jest to dobra oka­zja, aby spró­bo­wać suple­men­tów róż­nych marek, poroz­ma­wiać o nich, czy zaku­pić w dobrych cenach.
Tak jak pisa­łem wcze­śniej, Europe Sport Power gościć będzie w tym roku ponad 110 Gwiazd Sportu, m.in. Kevin Levrone, wie­lo­krotny uczest­nik Mr. Olym­pia! Znany zapewne wszyst­kim Michał Kar­mow­ski. Mistrz Świata, Mistrz Europy i Mistrz Pol­ski w Kul­tu­ry­styce – Szy­mon Łada. Marek Olej­ni­czak, zawod­nik z kartą PRO, fede­ra­cji IFBB, czy cho­ciażby Tomek Słod­kie­wicz i Tomasz Lech Papaj.


Jak widzisz, ESP zapo­wiada się cał­kiem nie­źle, grze­chem byłoby nie wpaść na momen­cik :)


Artykuł Sponsorowany


0 komentarze:

Prześlij komentarz