2016/12/14

Gibraltar... na krańcu Europy.

Gibraltar... na krańcu Europy.

Gibral­tar, choć nie jest naj­bar­dziej wysu­nię­tym na połu­dnie miej­scem na kon­ty­nen­cie, to jed­nak czę­sto nazy­wany jest „koń­cem Europy”. Miej­sce bar­dzo cie­kawe, ale i tak naj­więk­szą atrak­cją są małpy!


Gibral­tar, tery­to­rium zamor­skie Wiel­kiej Bry­ta­nii. Miej­sce cha­rak­te­ry­styczne i pod kil­koma wzglę­dami bar­dzo cie­kawe.

Rela­cje zdję­ciowe z Bar­ce­lony, Valen­cii, Palmy de Mal­lorca, Sevilli i wielu innych miast znaj­dziesz pod tagiem Hisz­pa­nia. Zapra­szam!

Fajne jest na pewno to, że nie jest to Hisz­pa­nia, po prostu. Aby się tam dostać, musimy przejść przez punkt gra­niczny, wyma­gać będą od nas doku­mentu os. /pasz­portu. Towa­rzy­szy temu, takie fajne uczu­cie, odwie­dze­nia nowego miej­sca, choć tak w zasa­dzie to dalej jeste­śmy na waka­cjach w Hisz­pa­nii i wypa­dli­śmy tylko na chwile. W związku z tym, że tery­to­rium Gibral­taru jest bar­dzo małe, to zaraz po minię­ciu gra­nicy musimy przejść lub prze­je­chać, jeśli mamy auto przez pas star­towy, miej­sco­wego lot­ni­ska. Wyjąt­kowe doświad­cze­nie.

Gibraltar lotnisko


Cie­ka­wostki:
-Na Gibral­ta­rze obo­wią­zuje ruch pra­wo­stronny.
-Reje­stra­cje pojaz­dów są takie same jak na wyspach. Mały szcze­gół, z lewej strony zamiast GB, wid­nieje GBZ
-Wszę­dzie bez pro­ble­mów zapła­cimy zarówno fun­tami, jak i euro
-Paliwo jest tań­sze niż po stro­nie hisz­pań­skiej
-Oby­wa­tele Gibral­taru w więk­szo­ści mówią po angiel­sku i hisz­pań­sku
-Lot­ni­sko obsłu­guje głów­nie loty kra­jowe (UK)

Głów­nym punk­tem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Gibral­taru jest góra Tarika jakby wycho­dząca z morza, przy względ­nie pła­skim tere­nie dookoła. Na szczy­cie znaj­dziemy naj­więk­szą atrak­cję w całym pań­stwie. Mowa o mago­tach, które zamiesz­kają to miej­sce. Jest to jedyne miej­sce w Euro­pie, gdzie małpy żyją na wol­no­ści. Wra­ca­jąc jesz­cze do góry, przy dobrej pogo­dzie widać z niej Afrykę.

Magoty Gibraltar

Tarika

Tarika


Małpy, wszędzie małpy! :o

Magoty Gibraltar

Magoty Gibraltar


Na szczy góry Tarika, prowadzi kolej linowa Gibraltar Cable Car.

Gibraltar Cable CarPomnik przy wjeździe do miasta. Gibraltar - Cradle of History

Gibraltar - Cradle of History


Mury obronne i charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii, budka telefoniczna.

Mury obronne


Grand Casemates Square, jeden z głównych placów w mieście.Widok na górę Tarika z hiszpańskiej plaży w La Linea.0 komentarze:

Prześlij komentarz