2017/01/30

Konferencja PEI vol.3

Konferencja PEI vol.3

Kon­fe­ren­cja PEI vol. 3, już w marcu powróci na PGE Naro­dowy w War­sza­wie. Potężna dawka wie­dzy i moty­wa­cji. Jed­nym sło­wem nie może Cię tam zabrak­nąć! Rezer­wuj week­end i wpa­daj do sto­licy! :)


Konferencja PEI podstawowe info:

-Data: 18.03.2016
-Miejsce: PGE Narodowy / Warszawa
-Gwaizda: Lazar Angelov
-Bilety: Konfernecja PEI

Czym jest PEI? 

PEI (Pas­sion, Edu­ca­tion, Inspi­ra­tion) to kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana spe­cjal­nie dla tre­ne­rów i miło­śni­ków spor­tów syl­wet­ko­wych, albo ogól­nie mówiąc, dla fanów siłowni. Jest to naj­więk­sze tego typu wyda­rze­nie w Pol­sce, a także w całej Euro­pie. PEI z każdą edy­cją gro­ma­dzi w jed­nym miej­scu 1200 uczest­ni­ków.
Naj­waż­niej­szym punk­tem PEI są wykłady z róż­nych dzie­dzin spor­tów siłowych/syl­wet­ko­wych (odży­wia­nie, suple­men­ta­cja, tre­ning, doping, moty­wa­cja). Oprócz wykła­dów pro­wa­dzone są cer­ty­fi­ko­wane szko­le­nia (mobi­lity + rolo­wa­nie), można też sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji. Jed­nym z wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych będzie Ogól­no­pol­ski zjazd Tre­ne­rów Per­so­nal­nych, więc jeśli pra­cu­jesz jako instruk­tor, to coś zde­cy­do­wa­nie dla Cie­bie. Rów­no­le­gle zor­ga­ni­zo­wana będzie strefa wysta­wien­ni­cza, gdzie mię­dzy wykła­dami będziesz mógł spró­bo­wać i zaopa­trzyć się w nowe suple­menty, ciu­chy i akce­so­ria tre­nin­gowe.

Gwiazdą trze­ciej edy­cji Kon­fe­ren­cji PEI jest Lazar Ange­lov, znany na całym świe­cie tre­ner, kul­tu­ry­sta i fit­ness model. Popu­larny stał się dzięki Face­bo­okowi, gdzie na dziś, obser­wuje go ponad 13 mln ludzi!

Jeśli cho­dzi o pre­le­gen­tów z Pol­ski, tym naj­bar­dziej zna­nym będzie Michał Kar­mow­ski, popro­wa­dzi on blok moty­wa­cyjny. Blok tre­ningowy to m.in. Paweł Głu­chow­ski. Odży­wia­nie nale­żeć będzie do Tade­usza Sowiń­skiego. Cały skład pre­le­gen­tów, amba­sa­do­rów i gości spe­cjal­nych zna­leźć można na ofi­cjal­nej stro­nie Kon­fe­ren­cji: www. kon­fe­ren­cja­pei. pl
Na koniec nie pozo­staje mi nic innego, jak jesz­cze raz zachę­cić Was do udziału. Byłem na PEI vol. 2 i gwa­ran­tuję, że warto się tam zna­leźć. Oprócz war­to­ści mery­to­rycz­nej Kon­fe­ren­cja to rów­nież świetna moty­wa­cja i wspa­niali ludzi z podob­nymi zain­te­re­so­wa­niami!

1 komentarz:

  1. Ok, a w kontekście tych umiejętności uważasz, że warto zrobić szkolenie 5S? To dotyczy lepiej zorganizowanego miejsca pracy. Zobacz - http://www.luqam.com/szkolenia/harmonogram/metoda-5s/
    Warto?

    OdpowiedzUsuń