2017/01/21

Malaga, świetne miejsce do odwiedzenia, chociażby na weekend!

Malaga, świetne miejsce do odwiedzenia, chociażby na weekend!

Malaga, świetne miej­sce do odwie­dze­nia, cho­ciażby na week­end. Tym bar­dziej że bilety lot­ni­cze można zna­leźć naprawdę w atrak­cyj­nych cenach. O pogodę nie trzeba się mar­twić, jesz­cze w paździer­niku upały są nie do wytrzy­ma­nia.

Malaga, mia­sto Picassa i Anto­nio Ban­de­rasa. Poło­żone na połu­dniu Hisz­pa­nii, zaraz po Sevilli jest naj­więk­szym mia­stem Anda­lu­zji. Z jed­nej strony miej­sce z wie­loma zabyt­kami, z dru­giej cen­trum tury­styki, wypo­czynku i roz­rywki.


Rela­cje zdję­ciowe z Bar­ce­lony, Valen­cii, Palmy de Mal­lorca, Sevilli i wielu innych miast znaj­dziesz pod tagiem Hisz­pa­nia. Zapra­szam!


Malaga to świetne miej­sce na krótki dwu albo trzy­dniowy pobyt. Dłuż­sze waka­cje to rów­nież bar­dzo dobry pomysł, szcze­gól­nie dla­tego, że w pobliżu znaj­duje się dużo innych cie­ka­wych miejsc, które warto zoba­czyć. Cho­ciażby Gibral­tar, o któ­rym nie­dawno pisa­łem, albo np. Benalmadena czy Nerja.


Malaga


Prak­tycz­nie w każ­dym dużym mie­ście w Hisz­pa­nii znaj­duje się jakaś wielka kate­dra. Ta w Mala­dze pocho­dzi z XVI-XVIII wieku i góruje nad Sta­rym Mia­stem.

Katedra w Maladze.

Katedra w Maladze.


Alca­zaba to ruiny twier­dzy, z któ­rych roz­po­ściera się cał­kiem fajny widok na mia­sto i morze. U jego podnóża tra­fimy jesz­cze na ruiny teatru rzym­skiego.

teatr rzymski

Alcazaba, Malaga

Alcazaba, Malaga

Alcazaba, Malaga


Zaraz obok twier­dzy Alca­zaba, ale jesz­cze wyżej znaj­duje się Zamek Gibral­faro. Oprócz murów obron­nych nie­stety nie ma tam za wiele do oglą­da­nia. Sytu­acje ratuję pano­rama, to wła­śnie w tym miej­scu powstały zdję­cia do pocz­tó­wek ze „słyn­nym” wido­kiem na mia­sto.

Malaga, panorama

Zamek Gibralfaro


Deptak wzdłuż portu i Centre Pompidou Malaga (Centrum kultury Pompidou).

Centre Pompidou Malaga

Centre Pompidou Malaga

Centre Pompidou Malaga


Playa de Mala­gu­eta. Plaża lekko kamie­ni­sta, nato­miast papugi umi­lają te nie­udo­god­nie­nia :)

Playa Malagueta

Playa Malagueta


Jeden z murali na ścia­nie Muzeum Pabla Picassa i wyschnięta rzeka w cen­trum mia­sta, wie­czo­rem wypeł­niona przez mło­dzież.

Muzeum Pablo Picasso

RIo Malaga


0 komentarze:

Prześlij komentarz