2017/01/03

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

To był dobry czas, czyli podsumowanie 2016 roku na blogu.

Pod­su­mo­wa­nie roku 2016, czyli stresz­cze­nie całego roku blo­go­wa­nia w jed­nym wpi­sie. Ćwi­cze­nia, plany tre­nin­gowe, testy siłowni, a także inne mam nadzieje cie­kawe arty­kuły, upchane w jed­nym wpi­sie. Wszystko po to, aby poru­sza­nie się po blogu było, jak naj­prost­sze i przej­rzy­ste.

W całym 2016 roku na blogu poja­wiło się dokład­nie 99 wpi­sów. Odko­pa­łem te naj­cie­kaw­sze i aby było pro­ściej, podzie­li­łem je na różne kate­go­rie, tak jak wyglą­dało to w zeszłym roku.

PROJEKTY.

Z pra­wej strony bloga, nie­zmien­nie wid­nieją cztery zakładki. Ich zasoby sta­ram się powięk­szać każ­dego mie­siąca, reali­zu­jąc tym samym swoje małe cele.
Atlas Ćwi­czeń – to paleta wpi­sów opi­su­ją­cych poszcze­gólne ćwi­cze­nia i spo­soby ich wyko­na­nia. W 2016 roku takich postów poja­wiło się dokład­nie 18. W sumie atlas ćwi­czeń to już 66 arty­ku­łów!

Plany Tre­nin­gowe – czyli zbiór postów z goto­wymi pla­nami tre­nin­go­wymi, spo­śród któ­rych każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Na dziś jest to 45 goto­wych pla­nów tre­nin­go­wych! Znaj­dziesz tam plany na każdą par­tię mię­śniową. Plany tre­nin­gowe typu split, FBW, tre­ningi w domu i na dwo­rze. Sprawdź też nowość: Tre­ning EFK. Dodat­kowo zapi­su­jąc się do New­slet­tera, otrzy­masz dar­mowy ebook z pla­nami tre­nin­go­wymi.
Cross Tre­ning – zestaw wpi­sów opi­su­ją­cych, czym jest popu­larny Cros­sFit, czyli coś dla fanów tre­ningu funk­cjo­nal­nego.

Trój­miej­skie siłow­nie + ran­king – pro­jekt regio­nalny, dla miesz­kań­ców Trój­mia­sta i oko­lic lub aktyw­nych tury­stów wybie­ra­ją­cych się w te strony. W ubie­głym roku pisa­łem, że chciał­bym potroić liczbę postów już ist­nie­ją­cych w tej kate­go­rii. I udało się to zro­bić co do sztuki. „Trój­miej­skie siłow­nie” to na dziś 21 prze­te­sto­wa­nych klu­bów w Gdań­sku, Sopo­cie i Gdyni!

Body Gale­rie – nie­ofi­cjalny pro­jekt, gdzie przed­sta­wiam ludzi spor­tów siło­wych i syl­wet­ko­wych w postaci mini gale­rii. Wszyst­kie wpisy znaj­dzie pod tagiem „gale­ria”. Na dziś jest to 20 pro­fili takich osób jak Arnold Schwa­rze­neg­ger, Ben Smith, Virag Kiss czy Jeremy Buen­dia.
_________________________________________________________________________________


IMPREZY -relacje

Luty 2016: Armlifting i wyciskanie sztangi, zawody Gdańsk,

Luty 2016: Fit Festival Gdańsk,

Maj 2016: Fit Expo Poznań,

Lipiec 2016: See Bloggers Gdynia,

Październik 2016: Konferencja PEI vol. 2 Warszawa,
_________________________________________________________________________________


ODŻYWIANIE.

-Dieta wegetariańska, skąd czerpać makroskładniki
-Dieta na masę, gotowy przykład


MOTYWACJA.

-Niebezpieczeństwo w sporcie jest nieuniknione!
-100-letnia kobieta ustanowiła rekord...
-Bez wymówek, bez względu na wszystko!
-TOP 20 najlepszych utworów do biegania i na rower


KSIĄŻKI.

4-godzinny tydzień pracy
-Siła nawyku


PODRÓŻE.

-Palma de Mallorca
-Sóller i Port de Sóller
-Sevilla
-Cadiz
-Gibraltar


INNE.

-5 porad, jak utrzymać stawy w dobrej kondycji 
-Słabe i chude nogi, znalazłem na to sposób!
-Roller, ćwiczenia na mięśnie ud
-3 najlepsze ćwiczenia, królowie siłowni
-Dlaczego warto przyjechać do pracy rowerem
-64 tłumaczenia angielskich nazw ćwiczeń!
-Cardio czy trening siłowy? Od czego zacząć?Chcesz być na bieżąco? Polub EFITKA na Facebooku i Instagramie. Koniecznie zapisz się do Newslettera z prawej strony bloga - otrzymasz darmowy ebook z planami treningowymi!


2 komentarze: