2017/01/26

Trójmiejskie siłownie - ToneZone Fitness Multiplex

Trójmiejskie siłownie - ToneZone Fitness Multiplex

Tone­zone Fit­ness Mul­ti­plex, to naj­lep­sza i naj­no­wo­cze­śniej­sza siłow­nia w Europe, ze sprzę­tem naj­wyż­szej jako­ści. Tre­ne­rzy są Two­imi przy­ja­ciółmi, no i zawsze możesz liczyć na dar­mową kawę.

Tone­zone Fit­ness Mulit­plex to klub zlo­ka­li­zo­wany w samym cen­trum gdań­skiego Wrzesz­cza, w Gale­rii Metro­po­lia. Chyba nie ma w całym Trój­mie­ście lep­szej loka­li­za­cji niż ta. Klub ofe­ruje różne pakiety dostępu do siłowni, ale tym naj­waż­niej­szym jest nakło­nie­nie poten­cjal­nego klienta na pod­pi­sa­nie 12-mie­sięcz­nej umowy. Zapła­cimy wtedy naj­mniej, bo 250 zł (bez pro­mo­cji) za każdy mie­siąc. Inne pakiety są praw­do­po­dob­nie celowo, mocno zawy­żone, np. 10 wejść – 350 zł, lub 20 wejść 500 zł. Tone­zone nie hono­ruje kart typu Mul­ti­sport, nie­stety.
Uda­jąc się do Tone­zone, na star­cie wita nas duża otwarta, może nie do końca super wypo­sa­żona recep­cja. Ludzie są mili, jest okej. Zaraz za recep­cją znaj­duję się duża prze­strzeń z sofami, gdzie można sobie usiąść, odpo­cząć czy cho­ciażby napić się kawy, którą mamy w cenie kar­netu, wow.
Zaw­sze zwra­cam dużą uwagę na szat­nie i muszę przy­znać, że w tym przy­padku jest bajka. Bar­dzo fajne szat­nie, wypo­sa­żone w żelazko, suszarki do wło­sów i szafki na szyfr. Miej­sca jest dużo, jest czy­sto, są lustra, fajne prysz­nice. Tutaj ocena będzie na pewno mak­sy­malna.

Prze­cho­dząc już do naj­waż­niej­szego, czyli do powierzchni tre­nin­go­wej, Tone­zone jest Mul­ti­plexem, czyli posiada różne strefy tema­tyczne. Dokład­nie 5 stref: Boot Camp, Stu­dio NO. 1, Spin­ning, Body­& Mind i Gym Floor. Od razu daje to jasny pogląd, iż jest to raczej fit­ness club niż siłow­nia, co za tym idzie, Tone­zone skie­ro­wany jest bar­dziej w stronę kobiet niż męż­czyzn. I fak­tycz­nie, jeśli jesteś kobietą i lubisz wszel­kiego rodzaju zaję­cia fit­ness, to fak­tycz­nie może Ci się tutaj spodo­bać. Nato­miast jeśli Twoim prio­ry­te­tem są tre­ningi siłowe to nie­za­leż­nie jakiej jesteś płci, raczej będziesz zawie­dzio­ny/a.
Siłow­nia podobno z naj­lep­szym sprzę­tem na świ­cie to bar­dzo nacią­gany zwrot, już wyja­śniam dla­czego.

Wypunk­tuję to od myśl­ni­ków, będzie przej­rzy­ście:
-pięć takich samych bram z ławecz­kami, które zaj­mują połowę miej­sca w stre­fie Gym Floor, po co?
-maszyny pomie­szane z resztą sprzętu,
-wszystko pousta­wiane bez jakiej­kol­wiek kon­cep­cji,
– faj­nie, że są trzy bramy, ale już nie faj­nie, że nawet nie ma do nich sze­ro­kiego drążka,
-jeden gryf łamany na całą siłow­nie i to jesz­cze jakiś krótki, strasz­nie wykrzy­wia nad­garstki,
-jedna maszyna na nogi i to w dodatku na pro­sto­wa­nie nóg??
-wszyst­kie ławki z blo­ka­dami na nogi co bar­dziej prze­szka­dza, niż pomaga,
-bież­nie napę­dzane siłą wła­snych mię­śni, coś nowego, coś faj­nego. Tylko, jeśli miał­bym porów­nać je do Skil­l­mill’a od Tech­no­gym, to nie­stety, ale jest mię­dzy nimi prze­paść tech­no­lo­giczna.
–2 rowerki sta­cjo­narne i 2 orbi­treki, tro­chę mało.


Podsumowując:

Sprzęt: 3,5

Szatnia: 6

Prysznice, toalety, czystość: 6

Klimat, obsługa: 5

Cena: 3

Ocena ogólna: 4,7 /6

8 komentarzy:

 1. Cena nie zacheca, ale chetnie wyprobuje :) ktora silownia najlepsza w Trojmiescie Twoim zdaniem? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapraszam do Ranking Trojmiejskich Silowni z prawej str bloga;)

   Usuń
 2. Cześć, Arturze!
  Dzięki za Twoją ocenę Tonezone fitness multiplex.

  W ramach doprecyzowania… 5 takich samych bram z ławeczkami wykorzystywane jest podczas treningu siłowego w 10-osobowych grupach do trenowania dolnych i górnych partii mięśniowych. Kładziemy nacisk na ćwiczenia wielostawowe bardziej rozwijające i angażujące mięśnie. Profesjonalne zabezpieczenia pomagają w edukowaniu osób będących na początku swojej drogi treningowej na temat korzyści płynących z ćwiczeń z wolnymi ciężarami, a także ćwiczeń na maszynach obciążających. To wpisuje się w koncepcję Tonezone.

  Sposób rozlokowania naszych maszyn ma na celu pokazanie ćwiczącym poprawną kolejność wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz umożliwia prowadzenie zajęć dla grup PT.
  Ławki wyposażone są w kółka , dzięki czemu łatwo można zmieniać ich położenie. Z naszego doświadczenia wynika, że ławeczki zarówno z nachyleniem, jak i spadkiem, są chętnie wykorzystywane do wielu różnych indywidualnie dopasowanych ćwiczeń naszych klientów.
  „2 rowerki stacjonarne”? Arturze, widocznie nie miałeś okazji zobaczyć naszego studia spinningowego, gdzie trenować może 20 osób wraz z instruktorem. Może warto wybrać się na jeden z rodzajów wyciskającego siódme poty treningu…

  Dziękujemy również za Twoją opinię na temat strefy relaksu (z darmową kawą) oraz wyposażenia i strony wizualnej naszych przebieralni – też oceniamy je jako WOW! Cieszymy się, że doceniasz naszą dbałość o każdy szczegół. Żałujemy, że nie udało Ci się poznać naszej części SPA. Prawdziwa fińska sauna czeka :)

  Tonezone fitness multiplex jest miejscem dedykowanym zarówno kobietom, jak i mężczyznom – prawie połowę Klubowiczów stanowią właśnie Panowie. A tak na marginesie, to czy nie przyjemniej patrzy się na kobiecą urodę? :)

  Z pozdrowieniami,
  Team Tonezone fitness multiplex

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za tak rozwiniętą odpowiedź :) I przypominam, wpisy z serii Trójmiejskie siłownie, są wyrażeniem mojej własnej subiektywnej opinii, opierającej się na nabytych doświadczenia. Potencjalnemu czytelnikowi tylko sugeruję, jak siłownie warto/nie warto odwiedzić. Pozdrawiam ;)

   Usuń
 3. Czy rok później nadal jest niezbyt ciekawie ze sprzętem? Jeśli coś wiesz Arturze, daj proszę znać ;) Dzięki za wszystkie wpisy i pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Siłownia jest dość nowa, więc raczej żadnej rewolucji sprzętowej nie było. Aczkolwiek tylko strzelam, mogę się mylić ;)

   Usuń
  2. Rozumiem, dzięki za pomoc :)

   Usuń