2017/01/24

W pewnym momencie znajdziesz się w miejscu, gdzie inteligencja to z mało.

W pewnym momencie znajdziesz się w miejscu, gdzie inteligencja to z mało.

W pew­nym momen­cie znaj­dziesz się w miej­scu, gdzie inte­li­gen­cja to z mało. Dobra śred­nia w szkole prze­sta­nie mieć zna­cze­nie, a Twoje życie zwe­ry­fi­kują decy­zje, jakie na co dzień podej­mu­jesz.


To jak wyglą­dać będzie Twoje życie, w bar­dzo małym stop­niu zależy od szczę­ścia, albo pecha. Oczy­wi­ście można puścić los na lote­rii i z dnia na dzień zostać milio­ne­rem. Można też zna­leźć się w nie­od­po­wied­nim miej­scu w złej chwili i w jed­nym momen­cie stra­cić duży pro­cent swo­jego zdro­wia. Nie­stety na to wpływu nie mamy, ale to tylko poje­dyn­cze przy­padki.

To jak wyglą­dać będzie Twoje życie, zależy od tego jakie decy­zje podej­mu­jesz każ­dego dnia. Jakie masz cele, marze­nia, czy je po pro­stu wyzna­czasz, czy do nich dążysz. Czasy się zmie­niają, wykształ­ce­nie co rusz prze­staje mieć zna­cze­nie. Jeśli jesteś w czymś dobry, to coraz czę­ściej potwier­dze­nie tego „na papie­rze” jest nie­wy­ma­gane. Nie będziesz leka­rzem, jeśli nie skoń­czysz sze­ściu lat stu­diów, ale to tylko jeden z coraz to mniej­szej grupy wyjąt­ków. Tak naprawdę możesz być, kim zechcesz. Czy wiesz, że więk­szość milio­ne­rów ni­gdy nie skoń­czyła stu­diów?
To jak wyglą­dać będzie Twoje życie i to jak wyglą­dać będziesz Ty, rów­nież zależy od tego, jakie decy­zje podej­mu­jesz. Wszystko jest dla ludzi, ale tyko, wtedy gdy korzy­stamy z tego mądrze. Alko­hol, fast­fo­ody czy sło­dy­cze, to nie jest żadne zło. Tylko, czy jest to jedno piwo raz w mie­siącu, czy pół litra wódki w każdy week­end? Jeśli podej­mu­jesz mądreroz­ważne decy­zje, idziesz w dobrym kie­runku, tylko musisz mieć tego świa­do­mość. To jak będziesz wyglą­dać, zależy od tego, jak się odży­wiasz, ile z sie­bie dajesz na tre­ningu, pod­czas bie­ga­nia czy pod­czas jazdy na rowe­rze.
To ile kilo­me­trów prze­bie­gniesz, ile kilo­gra­mów prze­rzu­cisz, nie zależy od Two­jej inte­li­gen­cji. Wynika to z Two­jej deter­mi­na­cji, wytrwa­ło­ścichęci ulep­sze­nia swo­jego życia. Mądrość, bystrość w codzien­nym życiu, w codzien­nych wybo­rach pomaga, ale w pew­nym momen­cie znaj­dziesz się w miej­scu, kiedy to zwy­czaj­nie za mało.


3 komentarze:

  1. Wszystko jest dobre, ale dopóki się to kontroluje, nie ma to wpływu negatywne na zdrowie, jakość życia i ogólne funkcjonowanie. Apropo alkoholu - kto się zna na bimbrze? Jego przygotowywaniu? Czy filtr węglowy to coś z tego - https://alembik.eu/103-filtrowanie-nalewek-filtrowanie-bimbru
    czy inny?

    OdpowiedzUsuń