2017/01/15

Zwijanie linki z odważnikiem, trening przedramion.

Zwijanie linki z odważnikiem, trening przedramion.
Zwi­ja­nie linki z odważ­ni­kiem, ćwi­cze­nie stare jak świat, ale chyba na­dal jedno z lep­szych, jeśli cho­dzi o tre­ning przedra­mion. Jak wyko­nać to ćwi­cze­nie, a także jak samemu wyko­nać taki przy­rząd, o tym dzi­siej­szy wpis.

Zwi­ja­nie linki z zawie­szo­nym odważ­ni­kiem, z ang. Wrist Rol­ler to ćwi­cze­nie na mię­śnie przedra­mion, dokład­niej mówiąc na zgi­na­cze i pro­stow­niki nad­garst­ków. Do jego wyko­na­nia potrze­bo­wać będziemy przy­rząd, który bez więk­szych pro­ble­mów możemy sobie zro­bić sami. Kie­dyś był to obo­wiąz­kowy sprzęt na każ­dej osie­dlo­wej i piw­nicz­nej siłowni. Dziś w cza­sach wiel­kich klu­bów fit­ness, taki widok to już rzad­kość. Choć w jed­nym z Gdań­skich klu­bów widzia­łem maszynę zastę­pu­jącą ten pocz­ciwy kijek ze sznur­kiem.

Zrób to sam!

Do wyko­na­nia takiego przy­rządu potrzebny na będzie kawa­łek kija bądź rurki pcv, którą prze­wier­camy na samym środku. Przez otwór prze­pla­tamy i przy­wią­zu­jemy około metro­wej dłu­go­ści sznu­rek. Na jego końcu zawie­szamy odważ­nik lub po pro­stu butelkę z wodą (wiel­ko­ść/cię­żar zależny od indy­wi­du­al­nych predyspozy­cji). Gotowe!

Spo­sób wyko­na­nia ćwi­cze­nia:

W dło­nie chwy­tamy nasz przy­rząd z roz­wi­niętą linką. Pro­stujemy plecy, ścią­gamy łopatki, wzrok kie­ru­jemy na wprost. Ręce wycią­gamy przed sie­bie, tak aby były w pozy­cji rów­no­le­głej do ziemi. W tej chwili powoli możemy zacząć zwi­jać sznur. Sta­ramy się nie dopu­ścić do buja­nia odważ­nika. Gdy zwi­niemy mak­sy­mal­nie linę, możemy zacząć ją odwi­jać, na­dal kon­tro­lu­jąc cały ruch, aż do samej ziemi. Wagę odważ­nika dobie­ramy tak, aby jedno zwi­nię­cie i odwi­nię­cie sznura, dopro­wa­dziło do moc­nego pale­nia w mię­śniach. Zali­czamy to jako 1 serie.
0 komentarze:

Prześlij komentarz