2017/02/14

ESP - Europe Sport Power 2017, relacja zdjęciowa + film!

ESP - Europe Sport Power 2017, relacja zdjęciowa + film!

Tłumy ludzi w zeszły week­end odwie­dziły Halę Stu­le­cia we Wro­cła­wiu. Wszystko za sprawą imprezy ESP – Europe Sport Power i jej głów­nego wyda­rze­nia towa­rzy­szą­cego, czyli Debiu­tów PZKFiTS. Rela­cja zdję­ciowa + film, w tym poście! Zapra­szam!


Debiuty PZKFiTS to jedna z naj­waż­niej­szych imprez w kalen­da­rzu spor­tów syl­wet­ko­wych w Pol­sce. W tym roku odbyła się we Wro­cła­wiu i została głów­nym wyda­rze­niem tar­gów ESP – Europe Sport Power. Trzeci rok z rzędu mia­łem oka­zje oglą­dać Debiuty na żywo i za każ­dym razem nie mogę wyjść z podziwu, jak duże jest to przed­się­wzię­cie. Z tego, co się orien­tuję, w tym roku padł kolejny rekord fre­kwen­cji wśród star­tu­ją­cych. Jak widać moda na bycie „fit” nie słab­nie.
ESP – to nie tylko Debiuty, to także inne zma­ga­nia spor­towe. Fani walk w klatce, boksu czy Street Wor­kout’u, raczej nie byli zawie­dzeni. Nato­miast wszy­scy Ci, któ­rych naj­bar­dziej inte­re­so­wała strefa wysta­wien­ni­cza, mieli do odwie­dze­nia około stu wystaw­ców z róż­nych branż, oczy­wi­ście stricte powią­za­nych ze zdro­wiem, tre­nin­giem i siłow­nią. Minu­sem był bar­dzo duży tłok, poten­cjał ESP zna­cząco prze­wyż­szył moż­li­wo­ści Hali Stu­le­cia. Oso­bi­ście cie­kaw jestem, co z tym fan­tem zrobi orga­ni­za­tor przy kolej­nej edy­cji, nowa loka­li­za­cja?: )
Tym­cza­sem zapra­szam do ogląd­nię­cia krót­kiego filmu z Europe Sport Power mojej pro­duk­cji i dodat­kowo do rela­cji zdję­cio­wej. Dzięki za uwagę i do zoba­cze­nia z rok!
Relacja zdjęciowa:
0 komentarze:

Prześlij komentarz