2017/02/28

Lazar Angelov - galeria zdjęć / Konferencja PEI vol. 3

Lazar Angelov - galeria zdjęć / Konferencja PEI vol. 3

Lazar Ange­lov poprzez Social Media znany na całym świe­cie kul­tu­ry­sta i tre­ner oso­bi­sty. Jest inspi­ra­cją dla tysięcy mło­dych ludzi, a już nie­długo, bo w poło­wie marca będzie gościem na Kon­fe­ren­cji PEI w War­sza­wie.

Lazar Ange­lov znany przede wszyst­kim z Social Mediów, gdzie na Face­bo­oku obser­wuje go ponad 13 mln ludzi z całego świata. Moty­wa­tor, fit­ness modeltre­ner oso­bi­sty pocho­dzący z Buł­ga­rii, gdzie rów­nież star­to­wał w róż­nych zawo­dach kul­tu­ry­stycz­nych. Okrzyk­nięty posia­da­czem naj­lep­szego brzu­cha na świe­cie, zawsze w dobrej for­mie, aktu­al­nie zaj­muje się kon­sul­ta­cjami żywie­niowo-tre­nin­go­wymi na swoje stro­nie inter­ne­to­wej.
 
Już 18 marca Lazar będzie gościem trze­ciej edy­cji Kon­fe­ren­cji PEI, odby­wa­ją­cej się na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie. Wię­cej infor­ma­cji na temat wyda­rze­nia, znaj­dziesz na http://konferencjapei.pl/


Tymczasem zapraszam do galerii zdjęć:
Źr. zdj. i oficjalny profil Lazara na Facebook'u

0 komentarze:

Prześlij komentarz