2017/02/07

Prostowanie biodra z wykorzystaniem wyciągu dolnego lub gumy treningowej.

Prostowanie biodra z wykorzystaniem wyciągu dolnego lub gumy treningowej.

Pro­sto­wa­nie bio­dra z wyko­rzy­sta­niem wyciągu dol­nego lub gumy tre­nin­go­wej to ćwi­cze­nie, które w pierw­szej wer­sji wyko­namy na siłowni, nato­miast przy dru­giej opcji. można tre­ning wyko­nać w domu. bądź innym miej­scu.

Pro­sto­wa­nie bio­dra z wyko­rzy­sta­niem wyciągu dol­nego, z ang. Cable Kick­back to ćwi­cze­nie przede wszyst­kim dla kobiet, anga­żu­jące do pracy rzecz jasna pośladki, dokład­niej mówiąc, mię­sień poślad­kowy wielki. Będąc na siłowni, wyko­namy je uży­wa­jąc wyciągu dol­nego (zdję­cie główne), nato­miast w domo­wych warun­kach wyciąg można zastą­pić gumą tre­nin­gową, przy­cze­pioną np. do kalo­ry­fera na wyso­ko­ści kostek.
Spo­sób wyko­na­nia:

Do jed­nej z nóg, przy­cze­piamy linkę wyciągu dol­nego (lub gumę tre­nin­gową). Następ­nie sta­jemy w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od wyciągu. Nie trzeba, ale warto sta­nąć na lek­kim podwyż­sze­niu np. step, noga ćwi­czona będzie miała wtedy więk­szy zakres ruchu, a i nasza mied­nica nie będzie się prze­chy­lać na boki. Syl­wetka powinna być wypro­sto­wana. Noga ćwi­czona mini­malne ugięta i zablo­ko­wana w sta­wie kola­no­wym. Ręce wycią­gnięte przed sie­bie, sta­bi­li­zują nasze ciało.

W tej pozy­cji możemy zacząć wyko­ny­wać ćwi­cze­nie. Nogę, do któ­rej przy­cze­piony jest wyciąg (lub guma) odwo­dzimy w tył na tyle mocno, jak pozwala nam na to staw bio­drowy. Jed­no­cze­śnie pamię­tamy i pil­nu­jemy, aby staw kola­nowy był cią­gle zablo­ko­wany. Cały ruch wycho­dzi wyłącz­nie z bio­dra! Po odcią­gnię­ciu nogi mak­sy­mal­nie w tył, możemy na moment przy­trzy­mać ruch w tej pozy­cji, po czym wra­camy do punktu wyj­ścia. Nie szar­piemy nogą, ćwi­cze­nie wyko­nu­jemy powoli i płyn­nie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz