2017/03/30

2017/03/27

Trzy lata w necie!

Trzy lata w necie!
Czas leci, wła­śnie minęły trzy lata od mojego „ofi­cjal­nego” poja­wie­nia się w sieci. Jest takie powie­dze­nie, „Za rok będziesz żało­wał, że nie zaczą­łeś dzi­siaj”, ja po trzech latach zapewne nie żało­wałbym niczego, ale to tylko dla­tego, że ni­gdy bym się nie dowie­dział, co mnie omi­nęło.

2017/03/20

2017/03/14

EFK Workout

EFK Workout

EKF Wor­kout, tre­ning dla osób znu­dzo­nych Spli­tem i FBW, a także dla szu­ka­ją­cych nowych roz­wią­zań w swoim tre­ningu. I choć dwa wymie­nione przed momen­tem tre­ningi można mody­fi­ko­wać prak­tycz­nie bez ogra­ni­czeń, to jed­nak dobrze mieć w zana­drzu jakąś alter­na­tywę.

2017/03/06