2017/03/06

Castillo Colomares, Frigiliana i Nerja.

Castillo Colomares, Frigiliana i Nerja.

Castillo Colo­ma­res, Fri­gi­liana czy Nerach, czyli cie­ka­wostki, jakie skrywa Anda­lu­zja. Żeby było cie­ka­wej, wszyst­kie te miej­sca znaj­dują się w bli­skim sąsiedz­twie Malagi.

Pod tagiem Hisz­pa­nia, znaj­dzie wpisy opi­su­jące około 20 miast i mia­ste­czek w tym nie­sa­mo­wi­tym kraju. Zobacz wpisy m.in. o Bar­ce­lo­nie, Sevilli, czy Pal­mie de Mal­lorca.

Tym­cza­sem zapra­szam do zapo­zna­nia się z trzema cie­ka­wymi miej­scami w Pro­vince de Malaga.

Castillo Monu­mento Colo­ma­res

Castillo, czyli zamek, tak naprawdę zam­kiem nie jest, już bli­żej mu do Monu­mento -pomnika. Dokład­niej jest to raczej mały, nie­zwy­kle zdo­biony pałac. Jego histo­ria jest dość krótka, bo budo­wany był nie­dawno, mia­no­wi­cie w latach 1987-1994. Pewien Ame­ry­ka­nin, któ­rego wymie­nia­nie nazwi­ska jest tu zbędne, w ten spo­sób posta­no­wił oddać cześć jed­nemu z naj­więk­szych odkryw­ców, Krzysz­to­fowi Kolum­bowi. Wstęp na teren pomnika jest, bar­dzo tani, bo o ile pamię­tam w gra­ni­cach 2 euro, więc aż żal nie odwie­dzić, szcze­gól­nie jeśli mamy w pla­nach odwie­dze­nie Benal­ma­deny. Stąd to już rzut bere­tem. Na miej­scu dosta­niemy nawet kartę w języku pol­skim, a żeby nie tra­cić pie­nię­dzy na prze­wod­nika.
Castillo Colomares

Castillo Colomares

Castillo Colomares

Castillo Colomares

Castillo ColomaresFri­gi­liana

Jest to małe mia­steczko znaj­dujące się na wschód od Malagi, poło­żone wśród takich powiedzmy mniej­szych gór, choć nie o widoki na niziny się tutaj roz­cho­dzi. Fri­gi­liana to „biała wio­ska” wspa­niale odda­jąca kli­mat śród­ziem­no­mor­ski. Wąskie, strome uliczki z domami poma­lo­wa­nymi wyłącz­nie na biało. Miej­sce, gdzie tury­stów nie bra­kuje, acz­kol­wiek jest ich zde­cy­do­wa­nie mniej niż w nadmor­skich miej­sco­wo­ściach.

Fri­gi­liana

Fri­gi­liana

Fri­gi­liana

Fri­gi­liana

Fri­gi­liana

Fri­gi­liana

Fri­gi­lianaNerja

Mia­sto typowo wypo­czyn­kowe z nie­zbyt przy­jem­nymi, kamie­ni­stymi pla­żami co nie­stety jest prak­tycz­nie stan­dar­dem dla Costa del Sol. Oczy­wi­ście ma to też swoje plusy, cho­ciażby nie­zwy­kle czy­sta woda w morzu. Kolej­nym plu­sem są skały poroz­rzu­cane po wszyst­kich pla­żach w Nerja. Naj­więk­sza atrak­cja mia­sta, a nawet całego regionu jest potężna jaski­nia, w któ­rej ze względu na słabe oświe­tle­nie, ciężko zro­bić dobre zdję­cia, dla­tego też odsy­łam do wujka google.

Nerja

Nerja

Nerja

Nerja

Nerja


2 komentarze: