2017/03/20

Prostowanie nóg siedząc na maszynie

Prostowanie nóg siedząc na maszynie

Pro­sto­wa­nie nóg sie­dząc na maszy­nie, ćwi­cze­nie w ostat­nich cza­sach tro­chę hej­to­wane, jed­nak ciężko zna­leźć siłow­nie, gdzie takiej maszyny nie ma. W takim razie sto­so­wać czy nie?

Pro­sto­wa­nie nóg sie­dząc na maszy­nie, z ang. Leg Exten­sion to ćwi­cze­nie znane raczej każ­demu, anga­żu­jące do pracy wszyst­kie aktony mię­śnia czwo­ro­gło­wego nóg. Od nie­dawna ćwi­cze­nie, uzna­wane jest przez fizjo­te­ra­peu­tów za nie zdrowe, wymu­sza­jące nie­na­tu­ralną pracę naszych kolan. Co za tym idzie, psu­jące nasze stawy kola­nowe. Ja się z tą teo­rią zga­dzam, co nie zna­czy, że cał­ko­wi­cie zaprze­sta­łem wyko­ny­wać to ćwi­cze­nie. Pro­sto­wa­nie nóg na maszy­nie ma swoje plusy, jest to bar­dzo fajne ćwi­cze­nie roz­grze­wa­jące nogi, przed innymi cięż­kimi ćwi­cze­niami, np. przed przy­sia­dami. Z tym że wtedy warto sku­pić się na dużej licz­bie powtó­rzeń kosz­tem dużych obcią­żeń. Dodat­kowo oso­bi­ście pole­cam rów­nież wyko­ny­wa­nie tego ćwi­cze­nia jed­no­nóż. Przy tej wer­sji jeste­śmy w sta­nie bar­dziej sku­pić się na pracy naszego mię­śnia czwo­ro­gło­wego.
Spo­sób wyko­na­nia:

Wyko­nu­jąc pro­sto­wa­nie nóg, zaczy­namy od wyre­gu­lo­wa­nia maszyny. Opar­cie usta­wiamy tak, aby całe uda, aż do zgię­cia kolan doty­kały sie­dzi­ska. Ele­ment, który zapew­nia nam cała prace pro­sto­wa­nia nóg, powi­nien opie­rać się na samym dole naszych pisz­czeli, zaraz nad butami. Usta­wie­nie stóp rów­no­le­gle do sie­bie, bar­dziej na zewnątrz lub do wewnątrz, powo­do­wać będzie zwięk­sze­nie bądź zmniej­sze­nie pracy poszcze­gól­nych akto­nów czwo­ro­gło­wego. Stopy usta­wione rów­no­le­gle do sie­bie wymu­szają podobną pracę całego mię­śnia. Chcąc bar­dziej zaan­ga­żo­wać głowę przy­środ­kową, powin­ni­śmy stopy skie­ro­wać lekko do zewnątrz. Nato­miast więk­szą pracę głowy bocz­nej spo­wo­duje prze­krę­ce­nie stóp do wewnątrz.Resztę, czyli sam ruch wymu­sza już maszyna. Z tych waż­niej­szych rze­czy, to należy pamię­tać o płynny i sto­sun­kowo powol­nym ruchu pro­sto­wa­nia, jak i opusz­cza­nia nóg, aby unik­nąć jakich­kol­wiek szarp­nięć.


0 komentarze:

Prześlij komentarz