2017/04/29

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn

Idealny trening nóg wg. Mike O'Hearn
       źr. muscleandfitenss.com

Mike O’Hearn to bli­sko pięć­dzie­się­cio­letni ame­ry­kań­ski kul­tu­ry­sta, aktor, tre­ner i model. W USA jest „kotem”, jeśli cho­dzi o tre­ning siłowy, więc warto bli­żej przyj­rzeć się temu, co ma do powie­dze­nia na temat tre­ningu nóg.

2017/04/17

2017/04/07

Gdy głównym celem jest zdrowie!

Gdy głównym celem jest zdrowie!

Cho­dzisz na siłow­nie kilka razy w tygo­dniu. Naj­czę­ściej bie­gasz, cza­sami prze­rzu­cisz tro­chę cię­ża­rów. Tak wła­ści­wie to nie do końca chcesz schud­nąć, nie chcesz też przy­tyć, głów­nym Twoim celem jest zdro­wie w dobrej kon­dy­cji.